Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-04
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja zajęć z zakresu języka angielskiego
Organizator:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach
Adres: Kościuszki 64, 32-090 Słomniki
Województwo / powiat: małopolskie, pow. krakowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 388 12 72
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:zapytanie ofertowe - realizacja zajęć z zakresu języka angielskiego dla uczestniczek i uczestników projektu "MAM CEl - aktywna integracja w Gminie Słomniki"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć z zakresu języka angielskiego dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Mam Cel - aktywna integracja w Gminie Słomniki" - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przewiduje się realizację zajęć dla około 5-8 osób.
Usługa obejmuje:
1. Realizację zajęć z języka angielskiego dla uczestników i uczestniczek projektu w wymiarze średnio 2 godziny lekcyjne (45 min) w tygodniu.
2. Dostosowanie tematyki zajęć do potrzeb i poziomu uczestników i uczestniczek projektu.
3. Współpracę z personelem projektu w celu ustalenia optymalnego doboru metod i tematyki zajęć
Cel zamówienia
Realizacja zajęć z języka angielskiego przyczyni się do realizacji celu projektu, jakim jest aktywizacja społeczno-zawodowa 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć z zakresu języka angielskiego dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Mam Cel - aktywna integracja w Gminie Słomniki" - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przewiduje się realizację zajęć dla około 5-8 osób.
Zakres realizowanych zadań:
Usługa obejmuje:
1. Realizację zajęć z języka angielskiego dla uczestników i uczestniczek projektu w wymiarze średnio 2 godziny lekcyjne (45 min) w tygodniu.
2. Dostosowanie tematyki zajęć do potrzeb i poziomu uczestników i uczestniczek projektu.
3. Współpracę z personelem projektu w celu ustalenia optymalnego doboru metod i tematyki zajęć.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 12-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki tel/fax 12 388 12 72 lub na adres mailowy: gops@slomniki.pl do dnia 12 kwietnia 2019 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do tut. GOPS); osoba udzielająca informacji odnośnie zapytania ofertowego zainteresowanym oferentom - Małgorzata Mróz, gops@slomniki.pl.
Termin składania:2019-04-12
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Słomniki
Harmonogram realizacji zamówienia
Kwiecień 2019 - 30.06.2020; miejsce - biuro projektu - Słomniki, ul. Mickiewicza 27.
Nie przewiduje się realizacji zajęć w miesiącach wakacyjnych.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca wskaże min. 1 osobę do wykonania niniejszego zamówienia, która spełnia następujące warunki:
- ukończone studia wyższe na kierunku filologii angielskiej lub
- ukończone studia wyższe i umiejętności językowe na poziomie C1 potwierdzone odpowiednimi certyfikatami zewnętrznymi lub
- ukończone studia wyższe i znajomość języka angielskiego na poziomie native speaker
- Wykonawca posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć języka angielskiego
Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która będzie osobiście wykonywać zadania zawarte w zapytaniu ofertowym lub oddeleguje do realizacji zadania pracownika.
Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa, przy czym pełną odpowiedzialność za wszelkie działania Podwykonawcy ponosi Wykonawca.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 1). Oferta powinna być opatrzona własnoręcznym czytelnym podpisem oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail. Do oferty należy dołączyć:
o kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie lub kompetencje językowe na poziomie native speaker Oferenta lub pracownika Oferenta wskazanego w ofercie
o kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie Oferenta w prowadzeniu zajęć z zakresu języka angielskiego,
o kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2) - dotyczy osób fizycznych
o oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy osób fizycznych
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%
Wykluczenia
Zamawiający odrzuci ofertę, która:
o została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
o jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
o jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (zaproszenia do złożenia oferty).
W toku postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA SŁOMNIKI-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁOMNIKACH
Adres
Tadeusza Kościuszki 64
32-090 Słomniki
małopolskie , krakowski
Numer telefonu
123881272
Fax
123881272
NIP
6821604831
Tytuł projektu
MAM CEL- aktywna integracja w Gminie Słomniki
Numer projektu
RPMP.09.01.01-12-0033/18-00
Załączniki

oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 4
klauzula informacyjna dla kontrahentów - załącznik nr 3
kwestionariusz osobowy - załącznik nr 2
formularz oferty - załącznik nr 1
zapytanie ofertowe - realizacja zajęć języka angielskiego

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Mróz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
12 388 12 72
Kod CPV:80580000-3
Numer dokumentu:1177753
Źródło: Internet i własne
Załączniki: