Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21138799 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Redakcja i opracowanie materiałów nutowych
Organizator:Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Adres: pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 31 00 576
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45268
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-Z087/18 - ,,Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu"

Opis
Redakcja i opracowanie materiałów nutowych dla 2 utworów wokalno-instrumentalnych
I. Antonio Caldara Apollo in cielo
Redakcja i opracowanie na podstawie partytury w PDF (liczba stron materiału wyjściowego: 110) materiałów nutowych dla utworu Apollo in cielo Antonia Caldary w postaci partii instrumentalnych (głosy) - przygotowanie współczesnego opracowania - przepisanie nut
i współczesna edycja - przekazane w plikach PDF dla następujących instrumentów:
a) skrzypce I
b) skrzypce II
c) altówka
d) basso continuo
e) wiolonczela solo
f) basso continuo ripieni,
w tym edycja graficzna tekstu muzycznego obejmująca:
a) rozmieszczenie i dobranie odpowiedniej liczby taktów na stronie
b) dostosowanie wielkości nut
c) marginesy oraz układ strony
d) stronę tytułową.
II. Pietro Viocca Partenza amorosa
Redakcja, opracowanie i edycja manuskryptu - przygotowanie współczesnego opracowania materiałów nutowych - przepisanie nut i współczesna edycja - przekazane w plikach PDF (liczba stron materiału wyjściowego: 76) - partytura oraz partie instrumentalne i wokalne dla utworu Partenza amorosa Pietra Viokki, w tym edycja graficzna tekstu muzycznego obejmująca:
a) rozmieszczenie i dobranie odpowiedniej liczby taktów na stronie,
b) opracowanie włoskiego tekstu i dopasowanie go do warstwy muzycznej
c) dostosowanie wielkości nut
d) marginesy oraz układ strony
e) komentarz krytyczny w razie poprawienia ewentualnych błędów zawartych w tekście źródłowym
f) stronę tytułową.
Ogólne warunki zamówienia:
1. Opracowania zostaną dostarczone w plikach PDF na adres mailowy: olga.ksenicz@amkl.edu.pl.
2. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie stosownego protokołu odbioru.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-05
Termin składania:2021-05-05
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-05-21
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 21.05.2021 r.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków realizacji zamówienia w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z zakażeniem COVID-19, w tym polegających na wprowadzeniu ograniczeń w działalności prowadzonej przez Strony, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie redakcji i opracowania materiałów nutowych dla różnego rodzaju utworów wokalno-instrumentalnych, co powinno zostać udokumentowane poprzez dołączenie do oferty 2 przykładów (2 fragmentów większych form) przygotowanych przez Wykonawcę redakcji i opracowania materiałów nutowych dokonanych na podstawie manuskryptu, który również winien być dołączony.

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot zamówienia,
w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
1) prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku,
2) protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.
5. Cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy itp.
6. Przewidywana forma współpracy: zlecenie lub umowa
7. Zamawiający naliczy kary umowne za:
1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 5% wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy (brutto).
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 5% wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy (brutto).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-27
Data ostatniej zmiany
2021-04-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100 pkt.
Szczegółowy sposób obliczenia punktów w kryterium został opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Kontakt:Osoby do kontaktu
Kamila Korkuś
tel.: 71 31 00 576
e-mail: kamila.korkus@amkl.edu.pl
Kod CPV:22114000-2
Numer dokumentu:2021-12022-45268
Źródło: Internet i własne
Załączniki: