Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Regeneracja kaset lotniskowych, segmentów szczotki talerzowej oraz szczotkę walcową
Organizator:Port Lotniczy Lublin SA
Adres: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik
Województwo / powiat: lubelskie, pow. świdnicki (lubelski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 81 458 1444
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:Szanowni Państwo,
Port Lotniczy Lublin S.A. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty handlowej
na regenerację kaset lotniskowych, segmentów szczotki talerzowej oraz szczotkę walcową (spirala) na
potrzeby PLL S.A.
2. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa regeneracji:

a)
kaset lotniskowych
na profilu plastikowym do oczyszczarki OVERAASEN RS-400
w ilości 672 szt. zgodnie z poniższą specyfikacją:
-drut ocynkowany 0,45 mm przestrzennie falowany ilość drutów w wiązce nie może być mniejsza
niż 140 szt.(280 po złożeniu).
b)
kaset
lotniskowych
profilu
plastikowym
do
oczyszczarki
kompaktowej
JET- BROOM w ilości 64 szt. zgodnie z poniższą specyfikacją:
- drut ocynkowany 0,45 mm przestrzennie falowany ilość drutów w wiązce nie może być
mniejsza niż 140 szt.( 280 po złożeniu)
c) segmentów szczotki talerzowej w ilości 4 szt.(2 kpl.) do oczyszczarki BEAM zgodnie z poniższą
specyfikacją: -drut płaski 3,3 ×0,6 mm, rodzaj podkładu: -sklejka drewniana (grubość 24 mm)
d) szczotki walcowej ( spirala-usuwanie śniegu) do pojazdu PONY L-800m 2szt. - PPN 0-700
1.1 Dostarczenie i odbiór
Wariant 1 z transportem
Wykonawca zobowiązany jest odebrać i dostarczyć przedmiot badań z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego tj. Port Lotniczy Lublin S.A., Ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik,
na własny koszt i ryzyko. Sprzęt winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami
atmosferycznymi oraz mechanicznymi.
Wariant 2 bez transportu
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/lublin.airport/public/postepowanie?postepowanie=15305233
8. TERMIN SKŁADANIA ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w formacie PDF za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
nie później niż do 07.05.2021 r. godz. 14.00.
Termin składania:2021-05-07
Miejsce i termin realizacji:3. Termin i sposób realizacji zamówienia
Termin realizacji - do 25.06.2021 r.
Wymagania:4. Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone będzie poprzez Platformę Zakupową, dostępną pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/lublin.airport. W związku z powyższym Oferta wraz z załącznikami
oraz wszelkie oświadczenia i zawiadomienia będą składane przez Zamawiającego
i Wykonawcę za pośrednictwem Platformy.
2. W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowane się Wykonawcy na ww. Platformie
Zakupowej.
3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. W razie wątpliwości odnośnie działania Platformy Zakupowej zalecamy skontaktować się z
Infolinią techniczną pod nr +48 22 123 77 97, w godziny pracy infolinii: Pon - Pt 7:00-19:00,
w celu uzyskania porady i wsparcia technicznego.
6. Zarówno ofertę jak i wszelką korespondencję prosimy kierować za pośrednictwem Platformy
Zakupowej.
7. Wykonawca ma prawo złożyć ofert a. jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie.
5. Związanie ofertą
Okres związania ofertą ustala się na 60 dni od terminu składania ofert.
6. Sposób udzielania wyjaśnień oraz modyfikacji zapytania ofertowego
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy zakupowej
o wyjaśnienie zapisów niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi
niezwłocznie. Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzi na zapytania stanowią integralną
część Zapytania ofertowego i zostaną udostępnione na Platformie dla wszystkich
zainteresowanych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Termin na zadawanie pytań upływa w dniu 07.05.2021 r. o godz.10.00.
3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować
treść dokumentów zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokonane w ten sposób
zmiany zostaną udostępnione na Platformie zakupowej dla wszystkich zainteresowanych
Wykonawców.
4. Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego
upływem.
O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia natychmiast wszystkich Wykonawców
poprzez zamieszczenie przedmiotowych informacji na Platformie zakupowej.7. Przygotowanie oferty
1. Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:
a) prawidłowo wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 1;
W przypadku nie złożenia przedmiotowego formularza oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał parametry i standardy
jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Cena ofertowa wyrażona jest w PLN i podane cyfrowo z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.
9. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
cena 100 %.
2. Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru:
Najniższa cena brutto
zaproponowanej oferty
Liczba punktów = -------------------------------- × 100
Cena badanej oferty
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów.
10. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowymi została oceniona jako najkorzystniejsza na
podstawie kryterium oceny ofert. Zamówienie zostanie złożone drogą elektroniczną, na adres
e-mail wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia,
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podawania przyczyn.
2. Do postępowania prowadzonego na powyższych zasadach nie mają zastosowania środki
ochrony prawnej.
3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66
KC jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zapytania.
Z poważaniem

2. Warunki płatności i sposób zapłaty
1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.3. Warunki gwarancji
1. Na dostarczone materiały Sprzedawca udziela 12 - miesięcznej gwarancji liczony od daty ich
odbioru przez Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub braków ilościowych materiałów, Zamawiający
z chwilą ich ujawnienia, zawiadamia niezwłocznie Sprzedawcę, wnosząc protokół reklamacyjny,
nie później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady lub braku ilościowego.
Numer dokumentu:NZ/241/P/DOT/47/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: