Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Remont bram
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Adres: ul. 11-GO LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax.: 47 701 27 15
E-mail:
Opis:nr rejestru 248/ZP/2020
Zaproszenie do złożenia oferty dot. -udzjelenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.)
2. Opis przedmiotu zamówienia: KWP o/z Płock - remont bram.
Specyfikacja:17. Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 10 dni, od dnia następnego, po dniu wyłonienia wykonawcy i ogłoszenia informacji o wyborze wykonawcy na stronie: http://bip.mazowiecka.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone-z
Miejsce i termin składania ofert: 11. Miejsce i termin złożenia ofert: Wydział Inwestycji i Remontów KWP z/s w Radomiu Ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom lub wir.kwp@ra.policja.gov.pl do dnia 24.11.2020r. do godz. 1330
Otwarcie ofert:12. Termin otwarcia ofert": 24.11.2020 r. godz. 14.30
Termin składania:2020-11-24
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 22.12.2020 r.
Wymagania:5. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *: uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne(według wzoru w załączniku)
7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*: Projekt umowy.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia : wg umowy
9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *: 5 lat gwarancji
10. Sposób przygotowania oferty: powinna zawierać cenę netto i brutto oraz dokumenty wyszczególnione w pkt. 6
13. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prawnym
14. Zamawiający ma możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nie uzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od ich pochodzenia. Art. 93 ust. la ustawy Pzp.
15. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji. Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Uwagi:16. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(zwanego dalej RODO). Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawców przesyłających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzjelenia zamówienia publicznego, a dane osobowe/zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji umowy.
Kontakt:4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Konrad Banasik, Waldemar Zysk,
Numer dokumentu:248/ZP/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: