Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-26
Przedmiot ogłoszenia:Remont budynku
Organizator:12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres: ul. Okólna 37, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60
Opis:Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane), o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 - Prawo zamówień publicznych, obowiązującym w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym, na: REMONT BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO: REMONT DACHU, WYMIANA OPIERZENIA, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, REMONT SANITARIATU, MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 13 KOMPLEKSU LOTNISKOWEGO W LATKOWIE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku socjalno-administracyjnego: remont dachu, wymiana opierzenia, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej, remont sanitariatu, malowanie pomieszczeń w budynku nr 13 kompleksu lotniskowego w Latkowie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
2.1. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót (dalej jako ST) stanowiąca załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
2.2. Przedmiar (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
2.3. Projekt umowy (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
Miejsce i termin składania ofert: 4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
87 - 100 Toruń ul. Okólna 37
Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11).
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2019 r. o godzinie 11.00 - dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 03.10.2019 r., o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 97, pokój nr 10.
Termin składania:2019-10-03
Miejsce i termin realizacji:1. Miejsce realizacji umowy: kompleks lotniskowy w Latkowie, bud. nr 13
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 2 dni od podpisania umowy.
3. Maksymalny termin realizacji robót: do 29.11.2019 r.
Wymagania:3. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych) do wymienionych w przedmiarze robót i ST Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
5. Zamawiający informuje, że jeśli w dokumentacji przetargowej podano nazwy własne, są one tylko przykładowe i nie stanowią wskazania producenta, a określają jedynie klasę produktu i jego jakość. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie (produkt równoważny).
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany w Rozdziale VI niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę pracowników skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (T. jedn.: DZ. U. z 2019 r. poz. 80) - oznacza to, że w tych przypadkach usługa nie może być świadczona przez pracowników w jakimkolwiek stopniu zatrudnionych w innej formie niż na podstawie umowy o pracę).
15. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane umowy o pracę (pozbawione danych osobowych pracowników) zawarte przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego. Z treści umów musi wynikać charakter czynności.
16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 15 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy.
17. Wykonawca składający ofertę powinien dysponować osobami przewidzianych do pełnienia obowiązków Kierownika robót spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T. jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z poźn. zm.) a w szczególności co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika musi posiadać uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, zwłaszcza zrzeszonych w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy lub legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem.
3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3.2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na wartość zgodną z ceną przedstawioną w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie Przedmiaru robót - załącznikiem nr 2.
4. Oferty niekompletne zostaną odrzucone! (np. w przypadku robót budowlanych brak kosztorysu ofertowego).
IV. FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym.
3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcy.
4. Oferty nieopakowane i nieoznaczone, dostarczone w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu ofertowym nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty.
5. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty.
UWAGA: na terenie 12 WOG obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie kalkulacji kosztorysowej robót sporządzonej w oparciu o przekazane im przedmiary (załączniki nr 2 do Zapytania ofertowego) jako sumę iloczynów ilości ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT. Tak obliczona cena stanowić będzie podstawę oceny i porównania złożonych ofert.
3. Podstawą obliczenia ceny za przedmiotową robotę jest przedmiar wraz ze ST.
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie składniki kosztowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym m.in.:
4.1. Koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów podstawowych i pomocniczych, dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu na plac budowy, koszty użycia sprzętu budowlanego i środków transportu, montażu i demontażu na placu budowy itp.);
4.2. Koszty ogólne budowy (personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego, koszty zużycia materiałów i narzędzi, koszty bhp, ubezpieczenia, uporządkowania terenu budowy oraz wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonaniem przedmiotowych robót zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi);
4.3. Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę (ryzyko obciążające Wykonawcę, kalkulowany zysk, wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem zamówienia, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści ST, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych).
5. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiaru jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze tego nie podano, Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej oraz projektu umowy.
6. Jeżeli w opisie przedmiarze nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych, związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. wykonania, montażu i demontażu deskowań czy innych prac pomocniczych na placu budowy), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub rozłożone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.
7. Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może dodawać dodatkowych pozycji do Przedmiaru robót, zmieniać kolejności pozycji lub ich opisu.
8. Jeżeli w Przedmiarze robót nie uwzględniono pewnych robót, a znajdują się one w innej dokumentacji dotyczącej tego zamówienia (ST), to wycena kosztów tych robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym.
9. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
10. Wykonawca ustalając cenę realizacji zamówienia winien uwzględnić potrącenie kosztów pozyskanych ze sprzedaży złomu zgodnie z przedmiarem robót.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy).
13. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
14. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy z poniższym zastrzeżeniem:
14.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku:
14.1.1. zmiany (zmniejszenia) zakresu zamówienia, wynikającej z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji robót;
14.1.2. konieczności wykonania robót zamiennych;
14.1.3. zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikającego z rzeczywistych obmiarów.
VII. OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zamawiający dokona oceny złożonej oferty pod kątem spełniania warunków zgodnie z zasadą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
2. Oferty nie spełniające warunków zostaną odrzucone.
3. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena brutto. Cena musi zawierać wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia zobowiązany jest Wykonawca.
4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny (zaokrąglonej w dół do pełnych setek w PLN). Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
1.1. Pieniądzu;
1.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
1.3. Gwarancjach bankowych;
1.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;
2. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP nr rachunku 08 1010 1078 0104 3213 9120 1000. W tytule przelewu należy wpisać: zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz numer referencyjny postępowania.
3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.
4. W przypadku wnoszenia ZNWU (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) w formie innej niż pieniądzu (ust. 1 pkt od 1.2. do 1.5. niniejszego rozdziału):
4.1. Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego;
4.2. Z treści przedłożonego dokumentu nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego;
4.3. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.
4.1. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądzu powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy.
5. ZNWU wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w Kancelarii Jawnej 12 WOG, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 7.00 do 14.00.
IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, informację o wynikach postępowania.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie miejscu podpisania umowy.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien: wnieść ZNWU w formie i na zasadach określonych w Rozdziale VIII niniejszego zapytania.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
6. Do dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kopii aktualnych uprawnień i kwalifikacji dla osób, które Wykonawca wyznaczył do realizacji zamówienia.
X. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Termin płatności faktury do 30 dni od daty wpływu faktury do Kancelarii Jawnej Zamawiającego.
2. Wykonawca dokona wywozu i utylizacji materiałów z demontażu zgodnie z pozycjami kosztorysowymi.
XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy lub maile w godzinach urzędowania, to znaczy od 700 do 1500 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej: www.12wog.ron.mil.pl
3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem: 261 433 660, lub mailem; 12wog@ron.mil.pl.
(UWAGA! Dokumenty przesłane na inne adresy mailowe 12 WOG nie będą uznane za dostarczone).
4. Wyłączna forma pisemna dotyczy dokumentów: składania ofert, zmiany ofert lub ich wycofania oraz oświadczeń woli, umowy.
5. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres mailowy Zamawiającego, wskazany w rozdziale i niniejszej specyfikacji. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu.
6. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
6.1. Sprawy merytoryczne - p. Krzysztof SZYMKOWIAK;
6.2. Sprawy proceduralne - p. Joanna KUCHAREK.
XII. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej, zamieszczając wraz z nim zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o wyniku postępowania odrębnym pismem.
XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.
Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Uwagi:XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO1
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń:
1.1.1 administratorem bezpieczeństwa informacji w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest Pani Celina DEMBICKA, z którą kontakt jest możliwy pod nr tel. 261 4332 59 lub mailowo na adres: c.dembicka@ron.mil.pl;
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. Posiada Pani/Pan:
2.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
2.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
2.4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
3.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
3.3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w 12 WOG oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Numer dokumentu:ZD/51/WOG/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: