Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-16
Przedmiot ogłoszenia:Remont budynku
Organizator:Pucka Gospodarka Komunalna Sp. ź o.o. w Błądzikowie
Adres: ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 673-04-00
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy
ulicy Nowy Świat 8 w Pucku w zakresie:
Cześć 1:
- remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej (wymiana WLZ-tu, oraz instalacji na klatce schodowej
i piwnicy - instalacja elektryczna, RTV, telefoniczna, domofonowa i światłowodowa) w częściach
wspólnych budynku,
- remontu klatki schodowej.
Cześć 2:
- docieplenia stropodachu z dociepleniem gzymsu wraz z wymianą rynien oraz opierzeń
- robót towarzyszących.
Roboty budowlane odbywać się będą w budynku mieszkalnym - lokale mieszkalne są zamieszkane.
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art.
10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowi:
1. Przedmiary
2. Projekt wykonawczy
3. Uzgodnienia
Kosztorys należy dokładnie wypełnić i dołączyć do oferty.
1. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Dopuszcza się składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie zarządcy tj. PGK (Pucka Gospodarka Komunalna) przy ul.
Puckiej 24 w Błądzikowie - Sekretariat pokój Nr 2, do dnia 30.11.2020 r. do godz. 13;00
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zarządcy tj. PGKprzyul. Puckiej 24 w Błądzikowie, - Sekretariat pokój Nr 2 dnia 30.11.2020 r. o godz. 13;15. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień.
Termin składania:2020-11-30
Miejsce i termin realizacji:IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia ( część 1 i część 2 ) powinien być zrealizowany i przekazany
Zamawiającemu w terminie do dnia 30.06.2021 r.
2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszystkich
robót, zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
końcowego robót.
Wymagania:V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Cześć 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- posiadają opłacona ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i
elektrycznej.
Cześć 2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- posiadają opłacona ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
1. Z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu ( dla
obu części):
1) potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków ( załącznik nr 2)
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacje o
podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3);
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów lub oświadczeń lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane
dokumenty zawierające błędy lub są niekompletne lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do
ich złożenia, uzupełnienia bądź poprawienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta będzie
podlegała odrzuceniu lub postępowanie będzie podlegało unieważnieniu.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. V ust.l zostanie
dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły ,,spełnia-
nie spełnia".
VII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną
odrzucone.
3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać Wykonawców
do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na
przedłużenie związania ofertą będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę
oferty.
4. Oferta, powinna zawierać:
1) formularz oferty - wypełniony i podpisany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania
ofertowego,
2) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której
prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie
poświadczona kopia), chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem
oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4) Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,
5) wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,
6) wypełniony kosztorys zgodnie z załączonym przedmiarem
5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co
oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie
z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. Podpis należy złożyć w sposób
umożliwiający identyfikację autora (np. w razie podpisu nieczytelnego, opatrzyć go dodatkowo
imienną pieczątką).
6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę lub wyznaczonego
Pełnomocnika.
7. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
8. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami zapytania
ofertowego.
9. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Pucka 24
84-100 Błądzikowo
Oferta na zapytanie ofertowe:
Znak Sprawy : 2/11/WM/NS8/2020
Nie otwierać przed 30.11.2020 r. godz. 13:15
oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres)
10. Zmiana oraz wycofanie oferty.
1) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności
przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak jak oferta (zgodnie z ust. 9 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA".
2) Przed upływem terminu składania oferty Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu
powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak
oferta (zgodnie z ust. 9 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,,WYCOFANIE".
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia - zawarty w zapytaniu ofertowym określi
całkowitą cenę za przedmiot zamówienia w złotych polskich (PLN) w Formularzu oferty,
którego wzór stanowi Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, jak również w nim nie ujęte, a których
wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia, gdyż
zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.
6. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od
Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia,
a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą
starannością.
Numer dokumentu:2/11/WM/NS8/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: