Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Remont budynku komunalnego
Organizator:Gmina Złotów
Adres: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. złotowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 263 53 05
Opis:Remont budynku komunalnego w miejscowości Pieczyn"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu klatki schodowej w budynku komunalnym w Pieczynie nr 5, a w szczególności:
- uzupełnienie tynku zewnętrznego ściany szczytowej budynku,
- dostawa i montaż zadaszenia drzwi wejściowych,
- remont schodów wewnętrznych,
- zamurowanie otworu okiennego,
- remont sufitu klatki schodowej,
- roboty malarskie.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określono w załączonym przedmiarze robót.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul Leśna 7, 77-400 Złotów, w terminie do 06.11.2017 r. do godz. 1100 w pokoju nr 1 (sekretariat).
Termin składania:2017-11-06
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji robót: do 20.12.2017 r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach:
Cena: 90%
Termin wykonania zamówienia: 10%

Cena ofertowa brutto - 90% (waga) - maksymalnie 90 punktów
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------- x 90 pkt
Cena badanej oferty
Termin wykonania - 10% (waga) - maksymalnie 10 punktów
Termin wykonania do 01 grudnia 2017 r. - 10 pkt
Termin wykonania do 05 grudnia 2017 r. - 7 pkt
Termin wykonania do 15 grudnia 2017 r. - 5 pkt
Termin wykonania do 20 grudnia 2017 r. - 1 pkt
UWAGA!!!
W przypadku krótszego niż do 01 grudnia 2017 r. terminu wykonania zaproponowanego w ofercie przez Wykonawcę, Zamawiający przyzna w tym kryterium nie więcej jak 10 pkt.
Maksymalny termin realizacji zamówienia wymagany przez zamawiającego - do 20.12.2017r.
Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
S = C + T
S - całkowita liczba punktów
C- punkty uzyskane w kryterium ,,cena ofertowa brutto"
T - punkty uzyskane w kryterium ,,termin wykonania"
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena oferty ma charakter ryczałtu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT.
W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wykonania całości robót objętych zamówieniem, w tym koszt:
a/ organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.
b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
c/ uporządkowanie terenu wykonywanych prac,
d/ ubezpieczenia prowadzonych robót budowlanych.
Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację robót i określenie ceny ryczałtowej.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1), podając cenę netto, cenę brutto oraz oferowany termin wykonania zamówienia.
2) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną.
3) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
Przesłanki odrzucenia oferty:
1) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2) Oferta może zostać odrzucona w przypadku, gdy została złożona przez wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Kontakt:Osoba uprawniona do porozumiewania się wykonawcami:
Marek Jarząbek - tel. 67 263 53 05 , e-mail: marek@gminazlotow.pl
Numer dokumentu:ZPP.271.25.2017.RB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: