Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-13
Przedmiot ogłoszenia:,,Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
Organizator:Urząd Gminy Mrągowo
Adres: ul. Królewiecka 60A, 11-700, Mrągowo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 89 741 29 24 wew. 206
Opis:Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:
,,Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy
Mrągowo" masą bitumiczną z określeniem ceny brutto zł / m2.
Opis zamówienia
Zakres robót obejmuje:
,,Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Mrągowo"
masą bitumiczną na gorąco
Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową z obcięciem krawędzi (śr. grubość ubytku
4 cm) w przewidywanej ilości do 600 m2, obejmuje:
- obcięcie krawędzi piłą spalinową,
- oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni,
- zagruntowanie dna i brzegów ubytku,
- wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową,
- zagęszczenie mieszanki walcem drogowym,
- zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej,
- uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: upływa dnia 20.03.2019r. o godzinie 10;00
Miejsce składania ofert: sekretariacie Urzędu Gminy w Mrągowie pokój nr 6
Termin składania:2019-03-20
Wymagania:Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:
,,Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy
Mrągowo" a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w pokoju nr 10 i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty
30000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Mrągowo nr
23/2016
Kontakt:Kierownik ref. RBK Wojciech Trawiński, Tel 89 741 29 24 wew. 206
Numer dokumentu:RBK.7226.2.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: