Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26115525 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg
Organizator:GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Adres: Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. trzebnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 71 310 35 19
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe pn.: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Oborniki Śląskie
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Oborniki Śląskie.

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Oborniki Śląskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Oborniki Śląskie (wioski oraz miasto Oborniki Śląskie).

Zakres robót i technologia wykonania:

Remont przy użyciu masy bitumicznej AC- 11 S - o łącznej powierzchni 260 m2

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta opiewająca na najniższą cenę brutto za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni asfaltowej przy użyciu masy bitumicznej AC-11 S na gorąco*.

* technologia wykonania robót:

- - wycięcie uszkodzonych miejsc piłą tarczową do kształtu regularnego, jednego lub kilku prostokątów (w zależności od rozległości uszkodzeń) głębokość wycięcia musi obejmować wszystkie uszkodzone warstwy nawierzchni,

- oczyszczenie wyciętych miejsc z wszelkich zanieczyszczeń,

- spryskanie pionowych ścianek wyciętego miejsca cienką warstwą bitumu,

- wypełnienie ubytków mieszanką AC -11 S (na gorąco) z zagęszczeniem,

- skropienie łączenia nawierzchni (starej z nową), powierzchnia naprawionych (wypełnionych i zagęszczonych) miejsc musi być zrównana z górnym poziomem istniejącej warstwy ścieralnej,

- uzyskany rumosz bitumiczny, gruz i inne materiały odpadowe należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, materiały odpadowe, o których mowa stanowią własność Zamawiającego,

- łączna powierzchnia planowanych do wyremontowania dróg to 260 m2, z terminem wykonania 30 dni od podpisania umowy.

2. Opis wymagań Zamawiającego:

Wykonanie robót zgodnie z podaną technologią oraz sztuką budowlaną.

4. Okres gwarancji:

36 miesięcy
2.2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Miejsce i termin składania ofert: 6.3. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej, albo drogą elektroniczną na adres e-mail oferty@oborniki-slaskie.pl

Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt Obsługi Interesanta, albo drogą elektroniczną na adres e-mail oferty@oborniki-slaskie.pl
w terminie do dnia 2023-11-14 do godz. 09:00.
Termin składania:2023-11-14
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:

- nie później niż do 31.12.2023 r.
2.3. Miejsce realizacji: gmina Oborniki Śląskie.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia: 31.12.2023 r..
Wymagania:Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 - wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).

4. warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej w tym:

- posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą jak 30 000,00 zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz opłaconej polisy O.C.

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem
wykonanie drogi z asfaltobetonu lub remontu cząstkowego masą mineralną na gorąco o łącznej wartości 30 tyś. zł brutto

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku "Wykaz robót budowlanych".
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5. Dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Wykaz robót budowanych

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Formularz oferty

6. Opis sposobu przygotowania ofert

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia.

6.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
Uwagi:9. Ochrona danych osobowych

9.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

9.2. Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,
ul. Trzebnicka 1 , 55-120 Oborniki Śląskie.

Tel.: 71 310 35 19, e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Magdalena Zielińska, za pośrednictwem telefonu 71 374 17 13 lub adresu e-mail: m.zielinska@kancelaria-zp.pl;

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Oborniki Śląskie. - znak sprawy: ZP.271.78.2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

9.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

9.4. Zamawiający informuje, że;

1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych
z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym
o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych
z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Michał Haberka - podinspektor ds. dróg gminnych tel. (71) 310 35 19 w. 444;
e-mail: haberka@oborniki-slaskie.pl

Magdalena Oklińska - inspektor ds. zamówień publicznych tel. ( 71) 310 35 19 w. 420;
e-mail: oklinska@oborniki-slaskie.pl
Kod CPV:45233142-6
Numer dokumentu:ZP.271.78.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: