Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26553147 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Adres: ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (0-89) 642-31-51, 642-17-62
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
prosimy o złożenie oferty cenowej na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z dopuszczeniem recyklera w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda, zgodnie z niniejszym zapytaniem, formularzem ofertowym oraz projektem umowy.
5. Założenia techniczne:
1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z dopuszczeniem recyklera. Ubytki do głębokości 5 cm, pionowe obcięcie krawędzi z oczyszczeniem, spryskanie emulsją, wypełnienie mieszanką mineralno- asfaltową oraz zagęszczenie płytą wibracyjną lub walcem. Ilość remontu cząstkowego 720 m2. Prace należy prowadzić przy odpowiednich warunkach atmosferycznych tzn. sucha nawierzchnia, temperatura powietrza min. 5° C.
Miejsce i termin składania ofert: 12.Ofertę cenową prosimy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, Ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda bądź e-mailem: sekretariat@zdp.ostroda.pl do dnia 01.02.2024 r. do godz. 1000.
Termin składania:2024-02-01
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia: zakończenie do 14 dni.
Wymagania:1. Zakres prac zgodny z formularzem ofertowym.
3. Warunki płatności: do 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót.
4. Okres gwarancji: 12 miesięcy.

5. Założenia techniczne:

2) Przekazanie terenu budowy nastąpi po dostarczeniu schematu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowanego przez Komendę Powiatową Policji min. 4 egzemplarze. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy książkę obmiarów oraz zakres robót z dokładną lokalizacją. W książce obmiarów należy wpisywać warunki pogodowe uniemożliwiające realizację robót w danych dniach.
3) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia remontu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
4) Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia robót.
5) Wykonawca będzie dysponował kierownikiem robót - który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz 2 osobami, które ukończyły szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
6) W trakcie wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
6. Badanie ofert- korekta omyłek:
a) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wezwać wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert o brakujące dokumenty.
b) Zamawiający może poprawić w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie, przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności, c) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych; d) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Informację o złożonych ofertach cenowych oraz kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przekazuje wykonawcom w protokole z wyboru oferty.
8. Przed upływem terminu składania ofert dopuszcza się możliwość modyfikacji lub odwołania treści zaproszenia. Modyfikacja treści zaproszenia lub jego odwołanie wymaga zastosowania takiej formy, w jakiej nastąpiło przekazanie zaproszenia wykonawcom.
9. Po upływie terminu składania ofert postępowanie kończy się wyborem oferty najkorzystniejszej lub zamknięciem postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
10.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a w postępowaniu wpłynęło więcej niż jedna oferta, można wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub zamknąć postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert.
11.0 wyniku przeprowadzonego postępowania lub o jego zamknięciu bez wyboru którejkolwiek z ofert informuje się wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty, przesyłając im kopię protokołu z wyboru oferty oraz zamieszcza protokół na stronie internetowej.

13.Zamawiający przy ocenie ofert nie będzie brał pod uwagę oferty, która została złożona po terminie.
Uwagi:14.Ochrona danych osobowych:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostródzie;
o w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@zdp.ostroda.pl lub telefonicznie: 89 642 31 51
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z dopuszczeniem recyklera w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda" nr postępowania ZP.2611.1.2024, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu ewentualnej realizacji umowy na w/w postępowanie,
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. -Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902),
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów, wynikających z powierzonych Zarządowi Dróg Powiatowych zadań publicznych, w szczególności przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej oraz wymagany i niezbędny dla dochodzenia roszczeń i ich przedawnienia, a po ich ustaniu lub zakończeniu zostaną one usunięte lub zarchiwizowane.
o Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Małgorzata (Qsfrówśka
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Numer dokumentu:ZP.2611.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: