Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Remont części budynku
Organizator:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej
Adres: ul. Szkolna 6, 58-240 Piława Górna
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 74 837-12-46,
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Rodzaj zamówienia: USŁUGI
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w zakresie: przystosowania podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej". Zadanie jest realizowane ze środków PFRON w ramach programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna".
Zamówieniem objęte są n/w pomieszczenia:
1. I piętro:
a) klasa nr 1
b) klasa nr 2
c) klasa nr 3
d) ciągi komunikacyjne.
2. II piętro
a) klasa
b) ciągi komunikacyjne
łączna powierzchnia ok. 350 m2.

2. Zakres robót objętych projektem:
1. Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów.
2. Transport rozebranej posadzki z terenu rozbiórki.
3. Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej.
4. Wykonanie ślepej podłogi z płyt wiórowych.
5. Wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej antypoślizgowej wraz z wykonaniem wyoblem na ścianach .
6. Zgrzewanie wykładziny.
Obiekt, w którym wykonywane będą prace, na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 28.05.2007 r. L.dz. WRiD-BL-600-3/07, wpisany został do rejestru pod nr rejestru A/1012 jako zabytek nieruchomy.

3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót.
2. W związku z tym, że prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne, które należy na bieżąco konsultować i uzgadniać:
a) kolejność realizacji robót remontowych,
b) systematyczne porządkowanie miejsc wykonania robót, np.: usuwanie gruzu i innych materiałów z rozbiórki,
c) prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien we własnym zakresie przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną na terenie oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót.
4. Prace remontowe będą prowadzone na podstawie decyzji wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Decyzji nr 1325/2023 z dnia 08.10.2023 r. W/w prace nie wymagają pozwolenia na budowę.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, Ul. Szkolna 6, 58 240 Piława Górna osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną ( e-mail soswpilawa@interia.pl w terminie do dnia 21 lutego 2024 r. do godz. 15:00, zgodnie z formularzem cenowo-ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
Termin składania:2024-02-21
Miejsce i termin realizacji:6. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu umowy: 24.06.2024-22.07.2024 r.
Wymagania:4. Wymagania zamawiającego:
1. Udzjelenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na całość realizacji przedmiotu umowy.
2. Termin płatności 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzjelenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena za całość zamówienia.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i zaproponuje najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli wybór ofert najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Teresa Budzyk - Dyrektor tel. 74-8371-248.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: