Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-30
Przedmiot ogłoszenia:Remont części elewacji budynków mieszkalnych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
Adres: ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 4624700, 77 4624702 fax 77 4624701, 77 4624721
E-mail:
Opis:SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie części elewacji budynków mieszkalnych położonych w Opolu przy Ul. mjr Hubala 20a, Ul. mjr Hubala 12a i Ul. E. Fieldorfa 10ab na terenie Osiedla Nr II Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu - 3 zadania częściowe
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania częściowe - Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie/zadania
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - remont części elewacji południowo-wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 9-cio kondygnacyjnego, położonego przy Ul. mjr Hubala 20a (etap VI), polegający na wykonaniu ocieplenia na ocieplenie metodą ETICS z jednoczesnym częściowym demontażem istniejącej izolacji termicznej ze styropianu (powyżej 8 kondygnacji), w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym wraz z remontem loggii i montażem osłon na balustradach loggii. Powierzchnia elewacji przeznaczona do remontu - 504,20 m2 w tym 53,30 m2 ościeży okiennych Ilość loggii - 9 sztuk.
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - remont części elewacji południowo-wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 8-mio kondygnacyjnego, położonego przy Ul. mjr Hubala 12a (etap VI), polegający na wykonaniu ocieplenia na ocieplenie metodą ETICS, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym wraz z remontem loggii i montażem osłon na balustradach loggii.
Powierzchnia elewacji przeznaczona do remontu - 454,80 m2, w tym 47,30 m2 ościeży okiennych. Ilość loggii - 8 sztuk.
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - remont części elewacji południowo-zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 9-cio kondygnacyjnego, położonego przy Ul. E. Fieldorfa 10a-b (etap IV) polegający na wykonaniu ocieplenia na ocieplenie metodą ETICS z jednoczesnym częściowym demontażem istniejącej izolacji termicznej ze styropianu (powyżej 8 kondygnacji), w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym wraz z remontem loggii i montażem osłon na balustradach loggii. Powierzchnia elewacji przeznaczona do remontu - 449,90 m2, w tym: 71,40 m2 ościeży okiennych. Ilość loggii -18 sztuk.
Zakres robót:
1. Demontaż obróbek blacharskich wraz z wywozem i utylizacją (blacha do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego).
2. Częściowy demontaż istniejącego ocieplenia budynku przy Ul. Ul. Hubala 20a i E. Fieldorfa 10a-b powyżej 8 kondygnacji.
3. Zamawiający wymaga wykonania wzmocnienia warstwy fakturowej warstwowych ścian nośnych i osłonowych ,,wielkiej płyty" poprzez zastosowanie systemowych wklejanych łączników posiadających Aprobatę Techniczną ITB ( np. K2, COPY-ECO, HWB-HILTI, Ceresit, EJOT itp.), ściśle wg technologii podanej przez producenta wraz z doborem ilości i rodzaju w tym zakresie.
Dobór ilości i systemu winien być każdorazowo sporządzony przez osobę posiadająca wymagane uprawnienia budowlano - konstrukcyjne do projektowania.
4. Przed zamocowaniem warstw termoizolacyjnych na ścianach osłonowych należy zgodnie z instrukcją ITB nr 360/99 i 374/2002 dokonać oceny stanu technicznego warstw ścian zewnętrznych (ZWO i ZWS) (dotyczy ściany budynku przy Ul. E. Fieldorfa 10a-b i Ul. Hubala 20 powyżej 7 piętra/8 kondygnacji). Ocenę w ramach zakresu wykonawcy winna dokonać osoba posiadająca wymagane uprawnienia budowlane z udziałem projektanta i sporządzić stosowny protokół wraz z doborem szczegółowym sposobu wzmocnienia warstwy fakturowej ściany w oferowanym systemie. Nie demontowaną wyprawę elewacyjną należy skontrolować poprzez ostukanie gumowym młotkiem celem sprawdzenia poprawnego mocowania styropianu oraz oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Wzmocnienie warstwy fakturowej ścian osłonowych i połączenie warstwy fakturowej z warstwą nośną zewnętrzną ścian należy wykonać w systemie wklejania łączników posiadającym Aprobatę Techniczną ITB (np. K2, COPY-ECO , HWB - HILTI, Ceresit itp.). Uwaga: przedmiar został sporządzony dla systemu łączników wklejanych COPY-ECO, przy zastosowaniu innego systemu oraz ze względu na większe obciążenia w przypadku nie demontowanej izolacji, należy przeliczyć ilość łączników oraz sporządzić projekt wzmocnienia warstwy fakturowej w oferowanym systemie. Projekt winna wykonać, w ramach oferowanej ceny, osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku gdy nie jest demontowana izolacja z wyprawą tynkarską, należy usunąć wyprawę wraz z izolacją w miejscach wzmocnień warstwy fakturowej oraz wykonać jej uzupełnienie po wklejeniu łączników.
5. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać metodą ETICS z użyciem materiałów i rozwiązań systemu o parametrach nie gorszych od rozwiązania przykładowego podanego w SWZ z zastosowaniem tynku silikonowego malowanego farbami silikonowymi lub tynku silikonowego barwionego w masie, typu ,,baranek" o grubości min. 2 mm w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym/określonej w dokumentacji technicznej.
6. Zaproponowane materiały elewacyjne muszą spełniać wymóg nienasiąkliwości i posiadać wysoką odporność na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne a w szczególności muszą posiadać wysoką odporność na grzyby, pleśnie, algi potwierdzoną gwarancją producenta systemu na oferowany system ETICS.
7. Ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych (mieszkalnych) należy wykonać od poziomu nadproży okienek piwnicznych i nie mniej niż 30 cm poniżej spodu stropu nad piwnicą.
8. Zamawiający wymaga zastosowania do mocowania izolacji termicznej łączników z trzpieniem metalowym, typu ,,termodybel" tzn. z zastosowaniem ,,kapturków" ze styropianu zakrywających łączniki montażowe o grubości min. 3 cm.
9. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych (mieszkalnych) przy zastosowaniu:
a) dla zadania nr 1 ( Ul. Hubala 20a)
- do wysokości 25m n.p.t. (do wysokości 7 piętra - 8 kondygnacji) jako izolację termiczną należy stosować styropian EPS 70 038 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,038 W/m*K i o grubości 10 cm i 3 cm na ,,zimnych ścianach" loggii.. Na ścianach osłonowych loggii stosować styropian EPS 70 032 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,032 W/m*K i o grubości 8 cm. Natomiast na ocieplenie ościeży okiennych przewiduje się zastosowanie styropianu EPS 70 032 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,032 W/m*K, o grubości minimum 3 cm.
- powyżej wysokości 25m n.p.t. (powyżej wysokości 7 piętra - 8 kondygnacji) należy zastosować izolację termiczną w postaci płyt z wełny mineralnej skalnej o współczynniku nie wyższym niż A=0,035 W/m*K i grubości 18 cm. Na ścianach loggii stosować płyty w wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A=0,035 W/rm*K i o grubości 15 cm oraz na ,,zimnych ścianach" loggii z wełny mineralnej twardej o grubości 3 cm. Natomiast na ocieplenie ościeży okiennych należy stosować płyt z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,035 W/m*K, o grubości minimum 3 cm. Nie dopuszcza się stosowania płyt z wełny mineralnej lamelowej.
b) dla zadania nr 2 (ul. Hubala 12a) zastosować styropian EPS 70 038 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,038 W/m*K i o grubości 10 cm i 3 cm na ,,zimnych ścianach" loggii.. Na ścianach osłonowych loggii stosować styropian grafitowy EPS 70 032 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,032 W/m*K i o grubości 8 cm. Natomiast na ocieplenie ościeży okiennych przewiduje się zastosowanie styropianu EPS 70 032 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,032 W/m*K, o grubości minimum 3 cm.
c) dla zadania nr 3 ( Ul. Fieldorfa 10a-b)
- do wysokości 25m n.p.t. (do wysokości 7 piętra - 8 kondygnacji) jako izolację termiczną należy stosować styropian EPS 70 038 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,038 W/m*K i o grubości 12 cm i 3 cm na ,,zimnych ścianach" loggii.. Na ścianach osłonowych loggii stosować styropian EPS 70 032 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,032 W/m*K i o grubości 8 cm. Natomiast na ocieplenie ościeży okiennych przewiduje się zastosowanie styropianu EPS 70 032 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,032 W/m*K, o grubości minimum 3 cm.
Połączenie nowego ocieplenia z istniejącym ociepleniem, wywiniętym ze ściany szczytowej należy wykonać poprzez ,,nakładkę" ze styropianu EPS 70 038 o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,038 W/m*K i o grubości ok. 6 cm zapewniającej licowanie powierzchni nowego ocieplenia na całej powierzchni ściany.
- powyżej wysokości 25m n.p.t. (powyżej wysokości 7 piętra - 8 kondygnacji) należy zastosować izolację termiczną w postaci płyt z wełny mineralnej skalnej o współczynniku nie wyższym niż A=0,035 W/m*K i grubości 18 cm. Na ścianach loggii stosować płyty w wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A=0,035 W/m*K i o grubości 15 cm oraz na ,,zimnych ścianach" loggii z wełny mineralnej twardej o grubości 3 cm. Natomiast na ocieplenie ościeży okiennych należy stosować płyt z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,035 W/m*K, o grubości minimum 3 cm. Połączenie nowego ocieplenia z istniejącym ociepleniem, wywiniętym ze ściany szczytowej należy wykonać poprzez ,,nakładkę" z wełny mineralnej twardej o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż A = 0,035 W/m*K i o grubości ok. 6 cm zapewniającej licowanie powierzchni nowego ocieplenia na całej powierzchni ściany. Nie dopuszcza się stosowania płyt z wełny mineralnej lamelowej.
10. Remont loggii ( zadanie nr 1-3 ):
- Remont balustrad z ramkami bez wypełnienia polegający na: wycięciu i utylizacji ramek, czyszczeniu pozostałych elementów barierek, przyspawaniu spoiną obwodową ciągłą do istniejących słupków zewnętrznych profili stalowych z rur kwadratowych stanowiących podstawy do montażu paneli wypełnień balustrad z płyt HPL o grubości min 6mm zgodnie z dokumentacją projektową,
- Oczyszczanie do drugiego stopnia czystości stare powłoki malarskie istniejących balustrad, odtłuszczenie, zabezpieczenie podkładem antykorozyjnym chlorokauczukowym, np. Everal Corrostop, a następnie dwukrotne malowanie emalią chlorokauczukową Everal Extra 80, w celu stworzenia elastycznej i odpornej na czynniki atmosferyczne powłoki malarskiej balustrad,
- Montaż osłon na balustradach loggii - osłony z płyt elewacyjnych warstwowych laminowanych do zastosowań zewnętrznych np. HPL o grubości nie mniejszej niż 6 mm, barwionych fabrycznie trzysegmentowych lub czterosegmentowych o wymiarach segmentu 109x102 mm kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową,
- Remont płyt stropowych loggii polegający na:
o renowacji ubytków oraz uszkodzonych i spękanych miejsc przy użyciu systemu naprawczego do konstrukcji żelbetowych w systemie naprawczym np. Atlas PCC, Ceresit PCC, po uprzednim usunięciu/odbicu/ odspojonych i spękanych fragmentów betonowych oraz otuliny zbrojenia płyty loggii, i oczyszczeniu zbrojenia płyty z rdzy,
o wykończenie powierzchni dolnej (sufitu) oraz powierzchni czołowych płyty tynkiem silikonowym cienkowarstwowym gr. 2mm wykonanym na warstwie zaprawy klejowej przy czym na krawędzi okapowej płyty należy zamontować profil PCV z kapinosem nie mniejszym niż 15 mm (wysokość kapinosa po wykończeniu),
- Wywiezienie złomu ze zdemontowanych elementów balustrad - ramek do punktów złomowania wskazanych przez Zamawiającego.
11. DOSTAWA i montaż budek lęgowych (należy przyjąć dodatkową pozycję w kosztorysie). Dokładna ilość budek zostanie doprecyzowana jako roboty dodatkowe/zamienne w rodzaju i ilości zgodnej z opinią ornitologiczną oraz z Decyzją RDOŚ.
Przyjęto montaż: odrębnie dla zadania nr 1, 2 i 3 - 2 pojedynczych budek dla wróbla, 2 pojedynczych budek dla jerzyka.
Ogólne warunki dla zadań częściowych nr 1 - 3 :
1. Przywrócenie terenu wokół budynków do stanu pierwotnego poprzez wykonanie rekultywacji uszkodzonych terenów zielonych i ewentualnie nawierzchni utwardzonych.
2. W trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonawca winien zapewnić stały dostęp do budynku dla mieszkańców poprzez wyznaczenie ciągów komunikacyjnych.
3. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej, w tym:
- Ul. mjr. Hubala 20 - projekt budowlany i pozwolenie na budowę Decyzja nr 30/18 z dnia 09.01.2018r. UAB.6740.1182.2017.UW. i zgłoszenia robót W/EA 11/9/2016 z dnia 04.01.2016r.,
- Ul. mjr. Hubala 12 - projekt budowlany i zgłoszenie robót Decyzja Nr 29/18 z dnia 09.01.2018r. UAB.6740.1181.2017.UW. i zgłoszenia W/EA 11/9/2016 z dnia 04.01.2016r.,
- Ul. E. Fieldorfa 10 - projekt budowlany i pozwolenie na budowę Decyzja nr 917/18 z dnia 01.10.2018r.,
w oparciu o przedmiary robót z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wymogami technologicznymi oraz przepisami BHP i p.poż
4. Zamawiający informuje, że w przypadku różnic w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy dokumentacją projektową a Specyfikacją Warunków Zamówienia pierwszeństwo mają wytyczne zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
5. Projekty budowlane i koncepcje kolorystyki do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie po wcześniejszym złożeniu oświadczenia co do wykorzystania w/w dokumentacji jedynie do celów niniejszego zamówienia - załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
6. Zastosowane materiały winny stanowić jeden system producenta z zachowaniem parametrów określonych w projekcie oraz wytycznych Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji, posiadający Europejską Aprobatę Techniczną lub ITB, certyfikat zgodności z ITB oraz atesty PZH.
7. Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Specyfikacja:3. Specyfikacja warunków została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://sm.opole.pl/44/63/przetarqi-remontowo-budowlane.html oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: X. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem:
Nazwa wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42 45-273 Opole
Oferta
PRZETARG - remont części elewacji budynków mieszkalnych na terenie Osiedla Nr II

3 zadania częściowe
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 13.02.2024r. do godz. 10:00
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 114, w terminie do 13 lutego 2024 r., do godz.10.00.
3. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie elektronicznej na adres e-mail przetargi@sm.opole.pl. Przesłane dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane do pliku *.pdf oraz spakowane do pliku w formacie *.zip zaszyfrowanego hasłem. Hasło do rozpakowania plików oferty należy wysłać na wyżej wskazany adres e-mail, w dniu otwarcia ofert, najpóźniej do godz. 10:00.
Oferent, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany będzie dostarczyć ofertę w oryginale na adres Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 211. 2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 13.03.2024r. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Termin składania:2024-02-13
Miejsce i termin realizacji:VII. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 30.09.2024r.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego zasady określa Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu. Regulamin dostępny na stronie http://sm.opole.pl/24/53/przepisy-spoldzielcze.html
2. W procedurze przetargowej nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
IV. USTALENIE CENY ZAMÓWIENIA
1. Cena zamówienia(wartość brutto) winna być ustalona na podstawie projektu budowlanego, przedmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem Wytycznych Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji. Zaproponowana cena powinna obowiązywać w całym okresie realizacji.
2. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 kodeksu cywilnego).
3. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
5. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia.
6. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.
7. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ należy traktować pomocniczo jako opis zakresu i ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty i zaoferowali kolejno najniższą cenę w oparciu o przyjęte kryteria.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót wynikających z przedmiaru, a tym samym ceny zamówienia. Cena oferty skorygowana zostanie do określonych zakresów.
11. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, po potwierdzeniu powyższego zakresu przez Zamawiającego.
12. Cena w/w robót ustalona będzie na podstawie kosztorysów dodatkowych, przy czym w przypadku robót zamiennych kosztorys ofertowy będzie skorygowany o roboty, z których się zrezygnuje.
13. Podstawą do opracowania kosztorysów dodatkowych będą składniki cenotwórcze (R, Kp, Kz i Z) i ceny materiałów przyjęte w kosztorysie ofertowym.
14. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, pod warunkiem, że wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ Wykaz podwykonawców.
V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia z tytułu:
a) należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, w zaokrągleniu w górę do pełnych setek, w formie kaucji w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy; Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6,
b) gwarancji jakości oraz rękojmi wykonanych robót, po zakończeniu robót, w wysokości 2,5% wynagrodzenia umownego brutto, w zaokrągleniu w górę do pełnych setek, w formie kaucji na okres udzielonej gwarancji; Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7, udzielonej na okres o 30 dni dłuższy od okresu gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
2. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, będą zwracane w wartości nominalnej.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.
4. Oferent zobowiąże się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł w całym okresie wykonania umowy, polisa będzie stanowiła załącznik do umowy z Wykonawcą.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH SPEŁNIENIE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, balkonów, loggii, ociepleniu budynków o wartości brutto minimum 100.000,00 zł każda
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:
o Zestawienie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie VI. 2 a) niniejszej SWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2
o Referencje potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w punkcie VI.2 a) niniejszej SWZ.
o Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, wskazanych w punkcie VI.2 b), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami oraz kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień. Wykaz ten należy przestawić na załączniku nr 3
3. W przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (Oferenci wspólnie składający ofertę):
a) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzielone przez pozostałych członków konsorcjum a określające skład konsorcjum, wskazanie lidera konsorcjum (podmiotu upoważnianego), zakresu pełnomocnictwa (do złożenia wspólnej oferty i zawarcia wspólnej umowy), oznaczenie czasu trwania konsorcjum oraz czasu na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone (oba te okresy nie mogą być krótsze niż czas realizacji przedmiotu zamówienia i okres udzielonej gwarancji),
b) za spełnienie warunków, o których mowa w punktach VI.2 uznaje się łączne wypełnienie niniejszych wymogów przez członków konsorcjum,
c) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia każdego członka konsorcjum o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i udzieloną gwarancję.
4. W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć część robót podwykonawcy, zobowiązany jest przedstawić:
a) nazwę podwykonawcy,
b) zakres prac powierzanych podwykonawcy,
c) wartość prac powierzanych podwykonawcy,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
6. Oferta może zostać odrzucona wówczas, gdy cechować ją będą znamiona nieuczciwej konkurencji, przejawiającej się w szczególności podaniem nieprawdziwych danych oraz przy zaoferowaniu ceny znacząco odbiegającej od średniej ceny złożonych ofert.
2. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone w sposób ciągły bez zbędnych przerw, dopuszcza się jedynie przerwy, które wynikają z technologii prowadzonych robót.
3. Oferta winna zawierać czas realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy oraz harmonogram robót.
4. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończył wszystkie roboty objęte umową, uporządkował teren robót, usunął poza teren budowy wszystkie wytworzone odpady i pozostałości oraz przedstawił wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty.
5. Oferent wyraża zgodę na następujące warunki płatności dla każdego zadania: 3 faktury - 2 faktury częściowe i faktura końcowa, z terminem płatności 21 dni. Faktura częściowa będzie płatna za wykonane etapu robót, faktura końcowa będzie płatna po wykonaniu całego zadania. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanego etapu robót, a dla faktury końcowej protokół odbioru końcowego bez wad.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w formie przelewu na rachunek Zamawiającego PKO BP S.A. Opole 10 1020 3668 0000 5702 0010 2558 , w wysokości:
o dla zadania częściowego nr 1: 2.500,00 zł ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 )
o dla zadania częściowego nr 2: 2.500,00 zł ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 )
o dla zadania częściowego nr 3: 2.500,00 zł ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 )
2. Wadium powinno wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 12.02.2024r. (data uznania rachunku Zamawiającego). Zamawiający uzna warunkowo zabezpieczenie oferty wadium, również w sytuacji, kiedy do dnia otwarcia ofert, Oferent wykona przelew środków na rachunek Zamawiającego i przedłoży wydruk z systemu bankowego potwierdzający wykonany przelew, a środki zostaną uznane na rachunku zamawiającego nie później niż w dniu otarcia ofert.
3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona w/w kwotą wadium zostanie odrzucona. Oferent wybrany traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy. Wadium zostanie zwrócone Oferentom w wartości nominalnej.
4. Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium dla Oferenta:
którego oferta została wybrana do realizacji - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony i wniesieniu przez Oferenta zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy,
którego oferta nie została wybrana - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.
5. Wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu lub na inny, jeżeli taki wskaże Oferent - (w formie pisemnej).
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
1. Formularz ofertowy według wzoru - załącznik nr 1 do SWZ, z propozycją ceny brutto przedmiotu zamówienia opracowaną zgodnie z niniejszą SWZ.
2. Proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy, przedstawiony zgodnie z punktem VII niniejszej SWZ (zawarte w formularzu ofertowym).
3. Oświadczenia (zawarte w formularzu ofertowym):
o przyjęciu warunków specyfikacji i projektu umowy,
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej jeżeli oferta zostanie wybrana lub posiadaniu ubezpieczenia i przedłożenia polisy OC przed podpisaniem umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł,
o wizji lokalnej oraz uzyskaniu informacji koniecznych do przygotowania oferty,
o nie podleganiu wykluczeniu z przyczyn wskazanych w punkcie VI. SWZ,
o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianym w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w toku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego . (jeśli dotyczy)
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Kosztorys ofertowy - kosztorys szczegółowy z wykazami składników cenotwórczych (R, Kp, Kz, i Z) oraz cenami materiałów zastosowanymi w kosztorysie ofertowym.
6. Harmonogram robót.
7. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie VI.2 a) SWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2 wraz referencjami potwierdzającymi spełnienie warunku.
8. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, wskazanych w punkcie Vl.2 b), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o posiadaniu wymaganych uprawnień lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień. Wykaz ten należy przestawić na załączniku nr 3
9. Wykaz podwykonawców, wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 4.
10. Dowód wpłaty wadium.
11. Opis oferowanego systemu, w szczególności:
a) ocieplenia z podaniem producenta i nazwy systemu oraz specyfikacją materiałową tego systemu,
b) wklejanych łączników do wzmocnienia warstwy fakturowej warstwowych ścian nośnych i osłonowych ,,wielkiej płyty" z podaniem nazwy i producenta systemu,
c) naprawczego do żelbetu do naprawy płyt stropowych loggii z podaniem nazwy i producenta systemu.
5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
6. Zaleca się aby wszystkie strony oferty byty ponumerowane, zaparafowane i ułożone w kolejności wynikającej z punktu IX niniejszej SWZ. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź kserokopie) powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
XII.TERMIN I WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena.
Cena oferty brutto C - waga 100 pkt.
Cena oferty brutto - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C =----------------------------------------..................x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
3. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie stanowi zawarcia umowy.
2. Projekt umowy, zawierający wszystkie uwarunkowania oferty, stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.
4. Oferent zobowiąże się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 pod rygorem utraty wadium.
5. Oferent będzie związany złożoną ofertą do dnia 13.03.2024r.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający na etapie zawierania umowy dopuszcza możliwość korekty zakresu robót.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu polisę OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem lub drogą elektroniczną na adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą przekazywane Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SWZ, załączników, dokumentacji technicznej nie później niż do 09.02.2024r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści SWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 06.02.2024r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na adres przetargi@sm.opole.pl;
XVI. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
XVII. ODWOŁANIA
Oferentom nie przysługują środki odwoławcze.
Uwagi:XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", wszystkie osoby składające ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ( zwana dalej Spółdzielnią) z siedzibą ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: spoldzielnia@sm.opole.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole.
2. W Spółdzielni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sm.opole.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych Spółdzielni.
6. Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Spółdzielnia w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Spółdzielnia nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt:XV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś, tel. 77 4624741, 77 4624702 i Pan Łukasz Bondarenko tel. 77 4624721, 77 4624702.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: