Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-31
Przedmiot ogłoszenia:Remont części wspólnych kamiennicy
Organizator:,,DOMAG" Zarządzanie Nieruchomościami
Adres: ul. Osiedle Górnicze 6, 58-308 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:74 84 737 36 lub 500 110 231
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:" Remont części wspólnych kamiennicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Rewitalizacja kamienicy przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. ,,Remont części wspólnych kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu" nr projektu RPDS.06.03.04-02-0189/16
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 6 ,,Infrastruktura spójności społecznej", Działania nr 6.3 ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów", Poddziałania 6.3.4 ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW" , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Prace budowlane obejmą: remont elewacji, dachu oraz instalacji elektrycznej, odwodnienie i osuszenie budynku wraz z remontem piwnic oraz działania związane z podniesieniem efektywności energetycznej budynków / termomodernizacją.
Cel zamówienia
Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru poprzez wykonanie remontu nieruchomości przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. : ,,Remont części wspólnych kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu" (nr projektu RPDS.06.03.04-02-0189/16). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 6 ,,Infrastruktura spójności społecznej", Działania nr 6.3.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja kamienicy przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu
Prace obejmą:
1) Prace remonotowo-budowlanych zewnętrzne:
W zakresie remontu elewacji:
- odbicie tynków, tynkowanie, osadzenie kształtowników zabezpieczających krawędzie, malowanie
- wzmocnienie ścian poprzez przemurowanie pęknięć z zazbrojeniem
- wymianę obróbek blacharskich
- renowację ściany szczytowej ceglanej - hydrofobizacja
2) Prace remontowe instalacji elektrycznej oraz prace wewnątrz klatki schodowej:
a. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych i wyłącznika głównego
b. Zasilanie lokali mieszkalnych
c. Połączenia wyrównawcze główne
d. Instalacja oświetlenia pomieszczeń ogólnego użytku
e. Instalacje dzwonkowe
f. Instalacje oświetleniowe na strychu oraz piwnicy
g. Zaprawianie bruzd i przebić, demontaż starych instalacji z osprzętem, wykonanie pomiarów
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz skuteczności zerowania
f. dostosowanie w ramach możliwości progu w drzwiach wejściowych nieruchomości, montaż
poręczy i uchwytów w ciągu komunikacyjnych na parterze, oznakowanie ciągów komunikacyjnych
różnym kolorem i fakturą (ew. znakami), podświetlony domofon, ujednolicenie wysokości stopni
schodowych.
3) Prace związane z osuszeniem i odwodnieniem budynku obejmą:
1. drenaż opaskowy:
a. wykopy wąskoprzestrzenne
b. odgrzybianie, przygotowanie podłoża, tynki, uszczelnianie
d. kanały z rur PCV
e. studzienki szt. 6
f. pompa zanurzeniowa
2. Przebudowa muru oraz studzienek dla okien piwnicznych:
a. rozebranie ścian, elementów konstrukcji betonowych
b. wykopy liniowe
c. wykonanie studzienek okien piwnicznych
d. ławy żelbetowe, płyty fundamentowe żelbetowe, ściany żelbetowe
e. licowanie płytkami klinkierowymi ścian
3. Pomieszczenia piwnic:
a. rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
b. zerwanie starych posadzek cementowych, elementów konstrukcji betonowych
c. wykopy wewnątrz budynku
d. odbicie tynków
e. iniekcja ciśnieniowa
f. izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne, wykonanie nowej posadzki
g. ścianki działowe z gazobetonu
h. drzwi piwniczne szt.10 g.tynki wewnętrzne
i. tynki, malowanie
j. Posadzki płytkowe
4) Prace dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej budynku obejmą:
- Montaż listew początkowych lub cokołowych
- Ocieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 15 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
oczyszczeniem mechanicznym i zmyciem
- Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian
- Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego
- Docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 3 cm
- Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
- Tynki silikatowe- warstwa pośrednia
- Tynki elewacyjne silikatowe
- Wymiana okien na okna dwuskrzydłowe z PCV
- Wymiana okien na okna jednodzielne z PCV
- Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV
- Docieplenie dachu
- Oprawy oświetleniowe z czujnikiem ruchu- szt. 8
- Oprawy oświetleniowe z radiową czujką ruchu - 13 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 14-08-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie 14.08.2018r. w siedzibie ,,DOMAG" Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Osiedle Górnicze 6, 58-308 Wałbrzych lub przesłać pocztą na w/w adres. Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2018 o godzinie 12:00. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznakowanej pieczątką oraz adresem Oferenta. Koperta powinna być zaadresowana na: ,,DOMAG" Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Osiedle Górnicze 6, 58-308 Wałbrzych oraz powinna zawierać następujący opis: ,,Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu".
Oferta, która wpłynie po podanym powyżej terminie nie będzie uwzględniona w dalszym postępowaniu. Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu 14.08.2018 o godzinie 13.00 w siedzibie ,,Domag" Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Osiedle Górnicze 6, 58-308 Wałbrzych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
domag@vp.pl
Termin składania:2018-08-14
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia Oferent zobowiązany jest wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2019
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z treścią zapytania nr ZO/07/2018
Wiedza i doświadczenie
W celu spełnienia warunków posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Oferent musi wykazać doświadczenie polegające na wykonywaniu robót jak o charakterze jak w przedmiocie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - musi wykazać, że w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Potencjał techniczny
W celu spełnienia warunków Oferent oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 14 formularza ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W celu spełnienia przedmiotowego warunku Oferent oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy- robót budowlanych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 7 formularza ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W celu spełnienie przedmiotowego warunku Oferent:
1. Przedstawi dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 tys. złotych
2. Oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizacje przedmiotowego zamówienia.
Za spełnione warunki uznaje się:
- złożenie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000 tys. złotych oraz wypełnienie oświadczenia zawartego w pkt. 15 formularza ofertowego.
Dodatkowe warunki
Warunek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy o wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia w pkt.16 formularza ofertowego.
Warunek złożenia oświadczenia dotyczącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w pkt. 17 formularza ofertowego.
Oferent dokonuje wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia.
Dopuszczalne formy zabezpieczenia:
1. w pieniądzu;
2. w postaci gwarancji ubezpieczeniowej;
3. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
a) z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
- uwarunkowań organizacyjno-technicznych,
- uwarunkowań formalno-prawnych,
b) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z treścią zapytania nr ZO/07/2018
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i dodatkowych.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty termomodernizacyjne.
Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt., w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt
Wykluczenia
Z postępowania zastaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
1. Nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
2. Których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 116 W WAŁBRZYCHU
Adres
Osiedle Górnicze 6
58-308 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
500110231
NIP
8862981460
Tytuł projektu
Remont części wspólnych kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0189/16-00
Inne źródła finansowania
-
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Gezela
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
74 84 737 36 lub 500 110 231 lub e-mailowo: domag@vp.pl
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:1125425
Źródło: Internet i własne
Załączniki: