Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2023-05-19
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach
Adres: Mikołowska 125A, 40-592 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 251 96 71, tel. ( 32) 252-40-95
E-mail:
Opis:remont dachu w pawilonie handlowym przy Ul. Dzierżonia 10 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
Komisja zastrzega sobie prawo uznać zaoferowane ceny jako ostateczne niepodlegające negocjacjom.
Specyfikacja:Oferent winien wpłacić kwotę 60,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem ,,opłata za materiały - ,,dach". Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres tu@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godz.ch 7;00- 13;00.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wg. wzoru Zamawiającego (oferta Wykonawcy) należy składać w terminie do dnia 30.05.2023 r. do godz. 9;00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 10^ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów.
Termin składania:2023-05-30
Miejsce i termin realizacji:Pożądany termin realizacji: pilne
Wymagania:Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiekcie. W celu potwierdzenia zakresu prac ujętego w przedmiarze robót i specyfikacji należy dokonać w uzgodnieniu z Administracją Rolna /ul. Grzyśki 14 w Katowicach/ wizji na obiekcie potwierdzającej opisany w przedmiarze i specyfikacji zakres przewidziany przez Zamawiającego do wykonania prac. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac nie ujętego w przedmiarze robót i specyfikacji oferent zobowiązany jest złożyć kosztorys uzupełniający.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż w kosztorysie ofertowym /i uzupełniającym/ załączonym do oferty uwzględnił pełny zakres robót wyszczególnionych w przedmiarze robót i specyfikacji, opracowanym przez Zamawiającego, zweryfikował błędnie wyliczone w przedmiarze robót, specyfikacji i doprecyzował ich zakres rzeczowy co stanowi gwarancję, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach nie będzie ponosiła dodatkowych kosztów wynikających z błędnie lub nieprawidłowo sporządzonego przez Oferenta kosztorysu ofertowego.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
Do oferty należy dołączyć:
1) Oferta Wykonawcy - na druku Zamawiającego.
2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
3) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej oraz przynależność do Izby.
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy (drukowany dwustronnie).
5) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte - w uznaniu Oferenta -w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania zakresu prac (drukowany dwustronnie).
6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączonych do materiałów przetargowych.
9) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzule: szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
10) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy (drukowany dwustronnie)..
11) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
12) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu (z ostatnich 3 lat).
13) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa. Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów, w tym: polisa ubezpieczeniowa.
2) Cena.
3) Termin realizacji zadania
4) Udzielona gwarancja
Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 20% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisie przetargowa odrzucone.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

KONKURS OFERT NA:
Remont dachu w pawilonie handlowym przy ul. Dzierżonia 10 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu decyzją Komisji mogą zostać odrzucone.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 30.05.2023 r. po otwarciu ofert może żądać:
- udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/.
W związku z powyższym Zamawiający w terminie otwarcia ofert i procedowania postępowania przetargowego prosi o dostępność pod wskazanym numerem telefonu upoważnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela Oferenta / w godzinach od 10;15 do 11;00/.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
o wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
UWAGI:
- Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy
1 płatne fakturą częściową i fakturą końcową.
- Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wynegocjowane warunki.
- Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane Ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.
- Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną /na adres: tu@smgornik.katowice.pl / najpóźniej na trzy dni przed datą złożenia ofert o wyjaśnienie treści zapisów ,,Zawiadomienia" i udostępnionego przedmiaru robót.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Rolna - ul. Grzyśki 14 w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7;30 do 15;00, w piątek w godz. od 7;30 do 13;00, tel. ( 32) 252-40-95, adres e-mail: tr@smgornik.katowice.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: