Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-03-29
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu budynku
Organizator:ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o
Adres: PLAC WARSZAWSKI 10, 41-800 ZABRZE
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (032) 271 26 45
Opis:OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie robót budowlanych, usług:
Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 18 w Zabrzu -
zgodnie z załączonym poniżej przedmiarem robót.
* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane.
* Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robót.
* jeżeli dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę wraz z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 210, piętro II - dział TTI
Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2019r. o godz. 8.00

Koperta powinna być oznaczona:
ZBM-TBS - KONKURS OFERT - ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 054 REB II Nr 12/2019
Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 18 w Zabrzu.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Termin składania:2019-04-11
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: 2019 r.
Wymagania:Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.
Kontakt:Informacji w sprawie zamówienia udziela REB II tel. (032) 271 26 45
Jacek Zalewski - inspektor nadzoru REB II
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Numer dokumentu:054 REB II Nr 12/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: