Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17672024 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-16
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu budynku
Organizator:Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o
Adres: ul. Strażacka 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 8117 068 kom. 661 925 088
Opis:Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o. zaprasza w imieniu
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Starobystrzyckiej 27 w Bystrzycy Kłodzkiej do złożenia
oferty na wykonanie zadania pn: ,,Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Starobystrzyckiej 27 w Bystrzycy Kłodzkiej" zgodnie z obmiarem robót.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 30.07.2019r. do godziny 10:00.
w siedzibie zamawiającego tj. Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej sp .z o.o.
ul. Strażacka 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
pokój nr 4 - sekretariat.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: ,,Remont dachu budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Starobystrzyckiej 27 w Bystrzycy Kłodzkiej" nie otwierać
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty ich złożenia
Termin składania:2019-07-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin realizacji zadania do 29 listopada 2019 r.
Wymagania:Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena - 60 % (należy podać cenę netto i brutto)
wg wzoru:
najniższa oferowana cena
Wartość punktowa =-x 100 x 60%
cena z oferty badanej
- termin realizacji - 20 %
wg wzoru:
najkrótszy termin realizacji
Wartość punktowa =-x 100 x 20%
termin realizacji oferty badanej
Termin realizacji będzie wyliczany w dniach od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- okres gwarancji - 20% (wyrażony w miesiącach na całość zadania)
wg wzoru:
okres gwarancji w ofercie ocenianej
Wartość punktowa = -x 100 x 20%
najdłuższy okres gwarancji spośród
ofert ocenianych
Kontakt:Do kontaktów upoważniony jest p. Emilia Siwek - tel. 74 8117 068 kom. 661 925 088
Źródło: Internet i własne
Załączniki: