Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu i kominów budynku mieszkalnego
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o
Adres: o.o., ul. Wysoka 1, 89-600 Chojnice
Województwo / powiat: pomorskie, pow. chojnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:i faks 052 397 50 09.
Opis:OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu i kominów budynku mieszkalnego przy ul. Grunowo 5 w Chojnicach.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamów ienia:
Remont polegać będzie na remoncie kominów oraz kryciu dachu papa termozgrzewalną
(wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, gr. 5,2 mm) budynku mieszkalnego przy ul. Grunowo 5 w
Chojnicach.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIA ORAZ ZAWARCIA UMOWY
Termin składania ofert: 29.04.2019r. godzina 10.00.
miejsce : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Wysoka 1, 89-600 Chojnice - Sekretariat
informacja : Dział Techniczny.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert: 29.04.2019r. o godzinie 10;15 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-04-29
Miejsce i termin realizacji:30 dni od dnia przekazania placu budowy
OKRES GWARANCJI
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU a także informacja o oświadczeniach lub
dokumentach, jakie mają wykonawcy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków
zamawiającego
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie, że :
- posiadają uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
2. Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia
albo nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- formularz oferty (na załączonym druku),
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego lub oświadczenie
Wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaśw iadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
Kryterium oceny ofert: najniższa cena
Ofertę należy sporządzić wg załączonego przedmiaru, i złożyć na załączonym druku w siedzibie
Zamawiającego w zamkniętej kopercie.
Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Zamaw iający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:
- w przypadku braku środków
- z innych przyczyn
Źródło: Internet i własne
Załączniki: