Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-09
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu, klatki schodowej i alkowy
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:(074) 842-37-41, (074) 842-37-41
E-mail:
Opis:Remont dachu, klatki schodowej i alkowy
Przedmiot zamówienia: Remont części dachu, klatki schodowej i alkowy po pożarze w budynku przy ul. Bema 52 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 15.10.2018 r., do godz. 10:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 15.10.2018 r., godz. 11:00
Termin składania:2018-10-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 15.11.2018r
Wadium:500 zł
Wymagania:Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy wraz z podpisaną specyfikacją materiałową
Przedmiar robót i specyfikacja materiałowa znajdują się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane,
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA!!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru robót. Parametry techniczne materiałów, jalue należy zastosować wynikają z załączonej specyfikacji materiałowej, którą po zatwierdzeniu należy dołączyć do oferty. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 500 zł na konto
BZ WBIĆ 27 1090 2271 0000 0005 8400 1387 i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty
należy podać pełną nazwę zadania, którego wplata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu
Wykonawcy.
W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę z jego winy, wadium przepada. Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Uwagi:Termin związania ofertą: 30 dni
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl,piasecka-a@mzbwalbrzych.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: