Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15746689 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-19
Przedmiot ogłoszenia:Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Organizator:Gmina Bojanów
Adres: ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.15 8708326
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Nazwa zadania: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 485/46 w km 0+760 - 1+260 oraz działka nr ewid. 338/5 w km 0+000 - 0+345 w miejscowości Laski

2. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne stanowiące załącznik do zapytania
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: ,, Zapytanie ofertowe dla zadania pn. ,,Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 485/46 w km 0+760 - 1+260 oraz działka nr ewid. 338/5 w km 0+000 - 0+345 w miejscowości Laski" nie otwierać do dnia 27.07.2018 r. do godz. 15.30"
Termin składania:2018-07-27
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia : 60 dni od podpisania umowy
Wymagania:5. Inne istotne warunki zamówienia: projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia
6. Miejsce oraz termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do godziny 15.30 27.07.2018 roku w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37- 433 Bojanów , sekretariat Urzędu I piętro

7. Sposób przygotowania oferty:

1) zaleca się sporządzenie oferty na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY" (załącznik nr 1 );

2) do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

3) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

4) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

5) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

6) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
Uwagi:4. Kryteria oceny ofert: cena 90 %

Gwarancja i rękojmia za wady 10%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert

1

Cena oferty

Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę

90%= 90 pkt

matematyczny:

najniższa zaoferowana cena

................................... x 90

cena oferty badanej

2

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

Długość udzielonego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady w pełnych miesiącach. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres dłuższy niż 60 m-cy do oceny ofert w kryterium będzie policzony termin 60 m-cy jako maksymalny żądany przez Zamawiającego.

10%= 10 pkt

matematyczny

(okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie)

......................................................... x 10

(najdłuższy zaoferowany okres gwarancji-max 60 m-cy)
Źródło: Internet i własne
Załączniki: