Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-30
Przedmiot ogłoszenia:Remont drogi gminnej
Organizator:Urząd Gminy Chełmiec
Adres: ul.Papieska 2, 33-395 Chełmiec
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowosądecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax. 18 414 56 10, 18 414 56 43
E-mail:
Opis:Remont drogi gminnej nr 290155K Ciecierz w miejscowości Krasne Potockie w km 0+000-
0+200 Zakres powodziowy
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIU:
Remont drogi gminnej nr 290155K Ciecierz w miejscowości Krasne Potockie w km 0+000
0+200 Zakres powodziowy
3. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa nadana przez zamawiającego:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) robót budowlanych na zadaniu: Remont drogi gminnej nr 290155K Ciecierz w miejscowości Krasne Potockie w km 0+000-0+200 Zakres powodziowy
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej: dokumentację projektową (projekt wraz z częścią graficzną) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót.
Miejsce realizacji robót budowlanych: Krasne Potockie Gmina Chełmiec
Niniejsze zapytanie ofertowe opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną.
4. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Oferty wariantowe: Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Miejsce i termin składania ofert: 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, dziennik podawczy, w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godziny 11:00
2) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: firma/nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy:
siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
nazwa postępowania: Remont drogi gminnej nr 2901SSK Ciecierz w miejscowości Krasne Potockie w km 0+000-0+27)0 Zakres powodziowy
Otwarcie ofert:3) Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2018 r., o godzinie 11:15, w siedzibie zamawiającego: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, sala posiedzeń. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2018-11-05
Miejsce i termin realizacji:6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14.12.2018 r.
Wymagania:2. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego realizowane jest w zgodnie z art, 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz,U. z 2018 poz. 1986).
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4) Zmiana i wycofanie oferty oraz zwrot oferty złożonej po terminie:
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperta oznaczona napisem ,,ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty.
Wycofanie oferty możliwe jest poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach dotyczących procedury Beata Śliwa 18 414 56 24
Kod CPV:45233120-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: