Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18288206 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Remont dźwigu osobowego
Organizator:SBM ,,Wolska Żelazna Brama"
Adres: ul. Krochmalna 32, 00-864 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax. (22) 624-38-16
Opis:OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
w trybie przetargu nieograniczonego na remont dźwigu osobowego w budynku przy Krochmalnej 2 (Iszt.)
z zasobu SBM" WŻB"
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert w siedzibie Spółdzielni (adres jw.) do dnia -29.11.2019 do godz 10:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 godz 10:15 siedzibie Zamawiającego pokój Nr 30 t p.
Termin składania:2019-11-29
Miejsce i termin realizacji:Pożądany/wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Krochmalna 2 (lszt) określa się na dzień 31.03.2020r
Wadium:12.000,00
Wymagania:Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena waga 70 %
2. Gwarancja waga 20 %
3. Termin wykonania_waga 10 %
Suma 100 %
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni.
SIWZ zawierającą szczegółowe materiały przetargowe można zakupić w siedzibie Zamawiającego -Warszawa, ul. Krochmalna 32, pok. nr 31 (pon.-pt. w godz. 9:00 - 12:00 ) wnosząc opłatę na konto BANK PEKAO S.A. nr. 771240 6247 Uli 0000 4976 261S Cena SIWZ w wersji papierowej wynosi: 200,00 (dwieście złotych)
Od Wykonawców wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy złotych) na konto BANK PEKAO S.A. nr. 771240 624711110000 4976 2615
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez Wykonawców materiałów przetargowych i przygotowania orzez nich ofert.
Zamieszczone przedmiary w kosztorysie ślepym stanowią materiał pomocniczy. Wykonawco zobowiązany jest do uiecia wszystkich prac niezbędnych dla prawidłowego działania instalacji.
Kontakt:Upoważnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest:
- w zakresie proceduralnym - insp ds. organizacyjno-technicznych Dorota Miklińska tel . (22) 624 57 91 wew. 3 w 4; pok.45; Ip pon-pt. 9:00-12:00
- w zakresie merytorycznym - inspektor ds. dźwigowych Mariusz Majewski tel. (22) 624 57 91 wew.3 w 3; pok. 49 Ip; wt i czw. 9:00 -12:00
Źródło: Internet i własne
Załączniki: