Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Remont elementów hydrauliki siłowej dla obudowy zmechanizowanej
Organizator:POLSKA GRUPA GÓRNICZA sp. z o.o. Oddział KWK Murcki - Staszic
Adres: ul. Karolinki I, 40-467 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 /32/605 50 00 fax +48 /32/ 605 50 05
E-mail:
Opis:Remont elementów hydrauliki siłowej dla obudowy zmechanizowanej FRS 16/37-2x2810-1, FRS16/37 -2x2810-2, Metrol 15/38 POz/Pp w.3 , Tagor 18/37 oraz hydrauliki siłowej urządzenia zwrotno-przesuwnego przenośnika taśmowego do zbrojenia ściany 4b-T dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Murcki - Staszic
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 Biuro Zakupów i Usług Budynek B, pokój nr 308
do dnia 25.10.2017r. do godz. 10:00
2) Ofertę pisemną należy złożyć w wyżej wymienionym miejscu i terminie w zaklejonym opakowaniu z
dopiskiem ,,Postępowanie o udzielenie zamówienia pt.........".. Nie otwierać przed
.............................." oraz nazwą i adresem Wykonawcy. Odpowiedzialność za prawidłowe
oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
3) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
4) W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej.
5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
6) Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.
7) Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji ustnej z zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
b) zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych prowadzonych po negocjacjach/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej,
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert 1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godz. 10:30w: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 Biuro Zakupów i Usług Budynek B, pokój nr 308 2) Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert. 3) Otwarcie ofert jest jawne. 4) Oferty będą otwierane w kolejności zgodnej z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 5) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 6) Informacje, o których mowa w pkt. 5 przekazane zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
Termin składania:2017-10-25
Wadium:32 000,00 PLN
Wymagania:1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
4) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.
Numer dokumentu:621700377/01
Źródło: Internet i własne
Załączniki: