Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-07
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji
Organizator:ATENA & HJW Sp. z o.o we Wrocławiu
Adres: Ołbińska 6, 50-237 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 71 772 63 00, 694-828-767
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji frontowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy Ul. Jedności Narodowej 86.
Specyfikacja:Dokumentację projektową, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej w załącznikach poniżej.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA oferty

2021-01-21, do godz. 15:30
Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl - w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 15:30.
Termin składania:2021-01-21
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin realizacji zamówienia: II-III kwartał 2021 r.
Wymagania:Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Zuzanna Moskal
tel. 694-828-767,
zuzanna.moskal@atena-hjw.pl
W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-828-767.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: