Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji budynku
Organizator:Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: + 48 (44) 724-64-20
E-mail:
Opis:Rodzaj zamówienia - robota budowlana
Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz Regulaminem wewnętrznym dotyczącym Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.:

Rozdział 1 - Nazwa zamówienia

Izolacja fundamentów budynku (3 strony) oraz izolacja pionowa ścian szczytowych wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Tomaszowie Mazowieckim przy Ul. Warszawskiej 58/60
zgodnie z załączonym szkicem.

Rozdział 2 - Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku, w tym:
1) termomodernizacja ścian poniżej poziomu terenu (ściany wschodnia, zachodnia i północna),
2) termomodernizacja ścian powyżej poziomu terenu (ściany wschodnia i zachodnia),
3) wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej ściany fundamentowej,
4) wykonanie niezbędnych przeróbek rur spustowych, odsadzki na rurach spustowych,
5) wykonanie obróbki izolacji łączonej na rąbek stojący,
6) wyprawa tynkarska powyżej gruntu,
7) gruntowanie i malowanie cokołu farbą silikatową,
8) rozbiórka istniejących schodów i wykonanie nowych z kostki betonowej
9) wykonanie opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowo - cementowej wokół budynku z min. 2 % spadkiem od budynku.
2. Ponadto zakres robót obejmuje:
1) utylizacja odpadów powstałych po pracach,
2) odtworzenie stanu pierwotnego terenów przyległych,
3) wszelkie opłaty i uzgodnienia wynikłe z prowadzenia prac (m.in. opłata za zużyte media, opłaty za utylizację odpadów, zajęcie pasa drogowego, itp.) po stronie Wykonawcy,
4) wykonawca ma obowiązek we wskazanym miejscu i na własny koszt zamontować rozdzielnię elektryczną z punktem pomiarowym oraz ujęcie wody z punktem czerpalno?pomiarowym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar.
4. Pozostałe informacje co do sposobu realizacji zamówienia, odbioru, gwarancji zawiera wzór umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać ofertę: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl

4. Termin złożenia oferty ustala się do dnia 15.07.2024 r. do godz. 1600 (decyduje data wpływu na pocztę elektroniczną zamawiającego).
Otwarcie ofert:6. Otwarcie ofert polegające na otwarciu przesłanych przez wykonawców plików elektronicznych (otwarcie zdalne) nastąpi w dniu 15.07.2024 r. o godz. 1610.
Termin składania:2024-07-15
Miejsce i termin realizacji:Rozdział 3 - Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:2. Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaoferować skrócony termin realizacji: 75 dni lub 60 dni, za które dostanie dodatkowe punkty. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny na podstawie dodatkowego kryterium oceny ofert zawiera rozdział 13.
3. Termin gwarancji: 4 lata.
Wykonawca może zaoferować wydłużony termin gwarancji: 5 lat lub 6 lat. Za wydłużenie terminu gwarancji wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny na podstawie dodatkowego kryterium oceny ofert zawiera rozdział 13.
1) Termin rękojmi za wady jest równy terminowi udzielonej gwarancji.

4. Szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji, gwarancji i odbiorów zawiera wzór umowy.

Rozdział 4 - Warunki udziału w postępowaniu i ich opis (jeżeli są wymagane)

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 5 - Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane)

Nie dotyczy.

Rozdział 6 - Pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców w ofercie

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia,

2. Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika).

Rozdział 7 - Dodatkowe informacje do wiadomości wykonawców

1. Za wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty w języku polskim zgodnie z postanowieniami rozdziału 14.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta (wszystkie dokumenty i oświadczenia) winna być co do zasady podpisana przez wykonawcę zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy.
5. W przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do składanej oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.
6. Formularze i oświadczenia powinny zostać wypełnione, podpisane i dołączone do oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych przewidujących inny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu usług/ dostaw.
10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić ogłoszenie o zamówieniu lub zaproszenie do składania ofert. O dokonanej zmianie zamawiający niezwłocznie informuje na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie o zamówieniu, a w przypadku zapytania ofertowego wykonawców, którym je przekazano.
11. Procedura opisana w ust. 10 dotyczy również odpowiedzi i wyjaśnień udzielanych na pytania zadane w trakcie postępowania.
12. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany, udzielonych odpowiedzi lub wyjaśnień niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie, zamawiający może przedłużyć termin skłania ofert.
13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia.
14. Zamawiający udziela wyjaśnień albo pozostawia wniosek bez rozpoznania.
15. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Rozdział 8 - Podmioty występujące wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający, nie będzie traktował wspólników spółki cywilnej jako konsorcjum. Stąd w przypadku spółki cywilnej zaleca się załączenie do oferty umowy/ uchwały wspólników regulującej zasady reprezentacji, w przypadku gdy oferty nie składają wszyscy wspólnicy w reprezentacji łącznej (tj. nie podpisują się wszyscy na ofercie) albo oddzielne ustanowienie pełnomocnika.
3. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu - w formie konsorcjum, zobowiązani są, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno zawierać określenie postępowania, oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, określenie pełnomocnika, określenie zakresu umocowania.
5. Dokumenty, formularze i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika albo w przypadku spółki cywilnej przez umocowanego wspólnika spółki cywilnej lub wszystkie podmioty/ osoby fizyczne składające wspólnie ofertę.
6. Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
8. Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są wskazać w formularzu oferty dokładną nazwę/nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę jak również ich NIP i REGON. Powyższe informacje umożliwią zamawiającemu weryfikację, czy osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa posiadają uprawnienia do reprezentowania wykonawcy.

Rozdział 9 - Podwykonawstwo

1. Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia do wyłącznej kompetencji wykonawcy.
2. Wykonawca może korzystać z podwykonawców.
3. Na żądanie zamawiającego wykonawca okazuje umowę z podwykonawcą.
Rozdział 10 - Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego
z wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencji przy użyciu komunikacji elektronicznej przesyłając informację zwrotną.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, o którym mowa w ust. 2 przez wykonawcę, uznaje się, iż pismo (zawiadomienie, informacja) wysłane na adres poczty elektronicznej wykonawcy w zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
Rozdział 11 - Sposób rozliczeń

Zgodnie z ofertą i umową.

Rozdział 12 - Sposób oceny ofert

1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców lub unieważnić postępowanie.
6. W toku oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a także może wezwać do uzupełnienia w szczególności pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów przedmiotowych.
7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Przed dokonaniem przez zamawiającego wyboru oferty, dopuszcza się możliwość negocjowania z wykonawcą/ wykonawcami, obniżenia ceny oferty, w celu uzyskania możliwie jak najniższej ceny. Negocjacje ceny oferty polegają na zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej.
9. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
10. W przypadku, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących zaproponowanej ceny (badanie rażąco niskiej ceny oferty).
10.1 Dokonując analizy złożonych wyjaśnień zamawiający będzie miał w szczególności na uwadze możliwość uzyskania przez wykonawcę osiągnięcia zysku, rozwiązania techniczne i funkcjonalne, metody realizacji, koszty materiałowe, koszty personelu.
10.2 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie wykazują możliwości wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów ogłoszenia,
2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
5) zawiera inny sposób wykonania zamówienia, niż ten, który został opisany przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
6) została złożona po terminie składania ofert,
7) została złożona przez wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert.
12. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy:
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wyrządzili szkodę zamawiającemu lub wykonali wcześniejsze zamówienia nienależycie,
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
4) podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy sankcyjnej dot. agresji Rosji na Ukrainę (wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą lub zamawiający dokonuje weryfikacji na liście osób i podmiotów objętych sankcjami pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami).
13. Ofertę wykonawcy wykluczonego odrzuca się.

Rozdział 13 - Opis kryteriów, jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Kryteriami oceny ofert są:

- CENA OFERTY - znaczenie 60% (60,00 pkt)
- Termin realizacji - znaczenie 20% (20,00 pkt)
- Wydłużony termin gwarancji - znaczenie 20% (20,00 pkt)

1) Punktacja ofert dokonana będzie według następujących zasad:

Nazwa kryterium
Waga [%]
Znaczenie pkt
Sposób oceny spełnienia kryterium
C - Cena oferty
C - 60,00%
1% = 1 pkt

Cena najniższa z badanych
Ilość punktów = -------------------------------- x 60
Cena badanej oferty brutto

C - ilość punktów
60 - znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów przyznana w ramach kryterium nie przekroczy 60 punktów.
2) Termin realizacji - znaczenie 20% (20,00 pkt)

Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:

a) za termin realizacji skrócony do 60 dni - 20,00 pkt
b) za wydłużenie terminu realizacji do 75 dni - 10 pkt
c) za wydłużenie terminu realizacji do 90 dni - 0,00 pkt

3) Wydłużony termin gwarancji - znaczenie 20% (20,00 pkt)

Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:

a) za termin podstawowy gwarancji: 4 lata - 0,00 pkt
b) za wydłużenie terminu gwarancji: 5 lat - 10 pkt
c) za wydłużenie terminu gwarancji: 6 lat - 20,00 pkt

4. Zamawiający porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.
Rozdział 14 - Informacja o miejscu oraz terminie składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej zgodnie z wyborem:
1) podpisem zaufanym,
2) podpisem osobistym,
3) podpisem kwalifikowanym,

4) lub przesyła jej zeskanowaną kopię.

2. W tytule wysłanej zamawiającemu wiadomości wpisać: ,,Oferta: Izolacja fundamentów".
5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, zamawiający odrzuca.
Rozdział 15 - Informacja o wniesieniu wadium

Nie dotyczy.

Rozdział 16 - Informacja o wymaganym zabezpieczeniu należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

Rozdział 17 - Rozstrzygnięcie postępowania

1. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o ofercie najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, planowanym terminie zawarcia umowy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 zamieszczane są na stornie internetowej zamawiającego (BIP).
3. Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę niezwłocznie, jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się w chwilą zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania.

Rozdział 18 - Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej ważnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie zamawiającego,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając wykonawców.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
4. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszcza te informacje na własnej stronie internetowej.

Rozdział 19 - Informacja o możliwości wniesienia do zamawiającego środka ochrony prawnej

1. Wykonawca może wnieść do zamawiającego środek ochrony prawnej zwany sprzeciwem na czynność podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany.
2. Sprzeciw przysługuje wyłącznie wykonawcy, który wykaże, że ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia.
3. Sprzeciw powinien wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych tut. Urzędu, obowiązującymi przepisami prawa lub czynność zaniechaną, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Sprzeciw wnosi się w terminie 2 dni od dnia w którym wykonawca mógł przy dołożeniu należytej staranności powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 zamawiający może rozpoznać sprzeciw lub pozostawić bez rozpoznania.
6. W przypadku uznania zasadności sprzeciwu zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych tut. Urzędu.

Rozdział 20 - Postanowienia umowne/wzór umowy

1. Umowa zostanie zawarta w treści zgodnej z wzorem umowy. W kwestiach nieistotnych, dla złożenia oferty wzór umowy może ulec zmianie.
2. Wykonawca poprzez złożenie oferty potwierdza że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia zawartymi we wzorze umowy, ogłoszeniu o zamówieniu i opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli był dołączony.
3. Jeżeli sposób realizacji zamówienia będzie wymagał przekazywania danych podlegających ochronie, to strony (zamawiający - wykonawca ) zawrą umowę powierzenia danych.
Uwagi:Rozdział 21 - Klauzula RODO art. 13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TTbs Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim oraz Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
o inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba wskazana Prezesa spółki oraz pracownik Urzędu Miasta,
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Kontakt:4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby także w innych godzinach i dniach, są: w zakresie przedmiotu zamówienia: Sebastian Dębiec, Monika Siewierska, Marek Biernacki, Jacek Lachowski, Tomasz Czarnecki, Alicja Kopacz, Mariusz Szkudlarski, Anna Filipińska; w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Marzena Janas-Polus.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: