Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18210176 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji budynku warsztatowego
Organizator:JSW KOKS S.A
Adres: ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32/757-56-54,fax: 32/757-50-43,
Opis:ogłasza przetarg nieograniczony - jednostopniowy nr P/51/2019, prowadzony w oparciu o Instrukcję w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw, robót i usług oraz zatwierdzania cen w JSW KOKS S.A. pn.:
Wybór wykonawcy remontu elewacji budynku warsztatowego - ob. 113, zlokalizowanego w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu elewacji budynku warsztatowego - ob. 113, zlokalizowanego w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, na podstawie przekazanego Projektu Budowlanego i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja:Wizja lokalna (obligatoryjna): odbędzie się w dniu 05.11.2019 r. o godz. 900 w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń, ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza. Miejsce spotkania: Brama Główna.
Materiały przetargowe zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
? można odebrać osobiście w JSW KOKS S.A., Oddział Przyjaźń, 42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1, w Dziale Przetargów, budynek ,,WODNIK" pokój nr 212
lub
? otrzymać drogą pocztową i elektroniczną w formacie .pdf,
po uprzednim przedłożeniu ogłaszającemu potwierdzenia dokonania wpłaty i aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Cena materiałów przetargowych wynosi 100 zł + 23% podatek VAT - płatna na konto PKO BP S.A. Oddział w Sosnowcu nr rachunku 71 1020 2498 0000 8202 0019 1205.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia: 18.11.2019 r. o godz. 1000.
Miejsce składania ofert: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, tj. w Budynku Zarządu JSW KOKS S.A. i Dyrekcji Oddziału Przyjaźń, 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 - Zespół Obsługi Kancelaryjnej - pokój nr 020 z dopiskiem ,,Dla Działu Przetargów". Koperta powinna być oznaczona: Przetarg na ,,Wybór wykonawcy remontu elewacji budynku warsztatowego - ob. 113, zlokalizowanego w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej" z dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ".
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Komisji ds. Przetargów w dniu 18.11.2019 r. o godzinie 1010 w JSW KOKS S.A. - Oddział Przyjaźń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1, w budynku ,,STOŁÓWKA" (znajdującym się za bramą główną Koksowni) - sala konferencyjna na I-szym piętrze.
Termin składania:2019-11-18
Miejsce i termin realizacji:Termin (okres) realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby termin realizacji remontu był nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium:15 000,00 zł.
Wymagania:W wizji lokalnej mogą wziąć udział tylko ci Oferenci, którzy wykupią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Oferenci, którzy nie pojawią się na wizji, zostaną automatycznie wykluczeni z postępowania. Oferenci, którzy wykupią SIWZ po terminie wizji lokalnej będą mieli możliwość odbycia wizji, na ich pisemny wniosek, w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż na 6 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 15 000,00 zł.
Kontakt:Upoważnionymi do kontaktów z oferentami w zakresie procedury przetargowej są:
? Janusz Osmólski - Kierownik Działu Przetargów - tel. 32/757-56-54,fax: 32/757-50-43,
e-mail: josmolski@jswkoks.pl,
? Beata Janas-Kubala - Specjalista ds. Przetargów - tel. 32/757-56-59, fax: 32/757-50-43,
e-mail: bekubala@jswkoks.pl
Numer dokumentu:P/51/2019,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: