Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-16
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji czołowej budynku
Organizator:Sąd Okręgowy w Suwałkach
Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Suwałki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 87 563 12 15
E-mail:
Opis:Remont elewacji czołowej budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach" na podstawie Projektu Budowlano-Wykonawczego, STWiOR oraz przedmiaru.
UWAGA!
Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w obiekcie objętym przedmiotem zamówienia przed przystąpieniem do złożenia oferty.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej: Ofertę (formularz ofertowy) należy: 1) przesłać e-mailem w terminie do 23.09.2022 r. do godz. 9:00 na adres: przetargi@suwalki.so.gov.pl w tytule ,,POSTĘPOWANIE SG-221-5/22" lub 2) złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy Ul. Waryńskiego 45 (parter) w terminie do 23.09.2022 r. do godz.9:00. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres: Oznaczenie wykonawcy Sekcja Gospodarcza Sąd Okręgowy w Suwałkach Ul. Waryńskiego 45 16-400 Suwałki
Oferta na ,,Remont elewacji czołowej budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach"
POSTĘPOWANIE : SG-221-5/22
Nie otwierać przed: 23.09.2022 r. godz. 9:00
Termin składania:2022-09-23
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia
Do 30.11.2022 r.
Wymagania:4. Opis sposobu przygotowania oferty: 1) Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1. Do oferty należy dołączyć Kosztorys uproszczony, natomiast wybrany wykonawca, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu szczegółowego. 2) Wykonawca i podwykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności, natomiast Wykonawca musi ustanowić kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane adekwatne do przedmiotu zamówienia i aktualne na czas realizacji Umowy ubezpieczenie potwierdzone aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa- w/w dokumenty przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy. 3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego. 5. Ogólne warunki umowy: Zamawiający podpisze Umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2. 6. Kryteria wyboru: Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Znaczenie kryterium cena - 100 % Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: cena najniższa ----------------------- x 100x 100% = ilość uzyskanych punktów
Kontakt:8. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Kamil Ostrokołowicz - tel. 087/5631215, Małgorzata Micał -tel. 087/5631237, tel.email: przetargi@suwalki.so.gov.pl
Numer dokumentu:SG -221 -5/22
Źródło: Internet i własne