Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji głównego budynku administracyjnego
Organizator:Tokai COBEX Polska Sp. z o.o
Adres: Piastowska 29, 47-400 Racibórz
Województwo / powiat: śląskie, pow. raciborski
małopolskie, pow. Nowy Sącz
Państwo: Polska
NIP:PL6390003994
E-mail:
Strona www:https://cobex.logintrade.net
Opis:Remont elewacji głównego budynku administracyjnego w zakładzie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Nowym Sączu
Treść zapytania:
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania:
"Remont elewacji głównego budynku administracyjnego w zakładzie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Nowym Sączu".
.
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: p. Łukasz Sobiecki Tel. 722 345 620 ; e-mail: lukasz.sobiecki@tokaicobex.com
Tokai COBEX Polska sp. z o.o., Ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
.
Wizja lokalna:
Termin wizji lokalnej do indywidualnego uzgodnienia z prowadzącym zadanie.
.
Zakres zadania:
1. Zaprojektowanie i wykonanie ocieplenia elewacji frontowej głównego budynku administracyjnego wraz z jej pomalowaniem:
Wymiary elewacji: ok. 55,0m (dł.) na ok. 12,4m (wys.).
Powierzchnia do ocieplenia i pomalowania: ok. 640 m2 (bez wejścia i Sali audio.).
Docieplenie należy wykonać metodą lekką-mokrą.
Zastosować materiały wybranego systemu ociepleniowego w układzie :
styropian+ systemowe kleje, grunty, siatki łączniki mechaniczne oraz
styropian+ tynk silikonowy. -
Styropian (gęstość 0,35) grubości 15cm w dolnej części budynku - od poziomu terenu do wys. ok. 2m, zaś powyżej 2m do okapu dachu styropian gr. 10cm.
Kolorystyka malowania zgodnie z wizualizacją architektoniczną:
- kolor farby jasny szary: RAL7047 (fluger lub tikurilla),
- kolor farby grafit: RAL7022 (fluger lub tikurilla),
- kolor farby czerwony: RAL320 (fluger lub tikurilla), Zakres usługi obejmuje również modernizację instalacji odgromowej i jej pomiary.
Wymiana parapetów zewnętrznych ok. 70 szt.
Zakres usługi obejmuje również modernizację instalacji odgromowej i jej pomiary.
2. Malowanie elewacji bocznych oraz ścian przybudówki Sali audiowizualnej według wizualizacji architektonicznej.
Docieplenie elewacji od strony wejścia bocznego powierzchnia ok.40m2
Docieplenie należy wykonać metodą lekką-mokrą.
Zastosować materiały wybranego systemu ociepleniowego w układzie:
styropian+ systemowe kleje, grunty, siatki łączniki mechaniczne oraz
styropian+ tynk silikonowy. -
Styropian (gęstość 0,35) grubości 5cm.
Położenie tynku silikonowego na ścianach elewacji bocznych oraz Sali audiowizualnej (zmiana struktury tynku) ok.400m2
Malowanie ścian elewacji bocznych, i Sali audiowizualnej.
Kolorystyka malowania zgodnie z wizualizacją architektoniczną:
kolor farby jasny szary: RAL7047 (fluger lub tikurilla),
kolor farby grafit: RAL7022 (fluger lub tikurilla),
kolor farby czerwony: RAL320 (fluger lub tikurilla)
.
Oferta musi zawierać szczegółowy kosztorys z podziałem na zakresy, harmonogram prac i rozbicie cenowe zgodnie z wytycznymi.
.
Uwagi pozostałe:
- Warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze oraz ŚOI zalecane przez SANEPID.
- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.
- W przypadku gdy Oferent posiada status dużego przedsiębiorcy, zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej jako załącznik do oferty złożonej za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.
- Ewentualne zaliczki/ przedpłaty muszę mieć zabezpieczenie w postaci nieodwołanej płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której koszty ponosi Wykonawca
- Oferent w ofercie przedstawi warunki gwarancji oraz proponowane warunki płatności
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zabezpieczenia umowy gwarancjami DWK oraz UWIU, których koszt ponosi Wykonawca
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zabezpieczenia umowy kwotą gwarancyjną
- Oferent wraz z ofertą prześle ewentualne uwagi do draftu Umowy.
.
Dodatkowe warunki formalne - zastrzeżenia zamawiającego:
1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej, oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. oraz OWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.
8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.
9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Zaprojektowanie i wykonanie ocieplenia elewacji frontowej głównego budynku administracyjnego wraz z jej pomalowaniem 1 Jednostka działania
2. Malowanie elewacji bocznych oraz ścian przybudówki Sali audiowizualnej według wizualizacji architektonicznej 1 Jednostka działania
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remont elewacji głównego budynku administracyjnego w zakładzie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Nowym Sączu"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe warunki formalne:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cobex.logintrade.net/zapytania_email,1348489,1af74f0e97876243c1bcad21f79f4881.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
12- 05- 2022 08: 25
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
23- 05- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
16- 05- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cobex.logintrade.net/zapytania_email,1348489,1af74f0e97876243c1bcad21f79f4881.html
Termin składania:2022-05-23
Uwagi:Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1752 Tokai COBEX Polska sp. z o.o. zakład w Nowym Sączu
Węgierska 188
Nowy Sącz
33-300
1749 Tokai COBEX Polska sp. z o.o. zakład w Raciborzu
Piastowska 29
Racibórz
47-400
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Leszek Dziedzic
tel:
e-mail: leszek.dziedzic@tokaicobex.com
Numer dokumentu:Z55/448278
Źródło: Internet i własne
2022-05-20 09:05
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.