Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-16
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji i dachu
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:(074) 842-37-41
E-mail:
Opis:remont elewacji i dachu
Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem oraz częściowy remont
dachu budynku przy ul. Chopina 16 w Wałbrzychu ( wg załączonych
przedmiarów).
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 26.02.2018 r., do godz. 15:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 27.02.2018 r., godz. 11:00
Termin składania:2018-02-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej
Wymagania:Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy wraz z
podpisaną specyfikacją materiałową.
Przedmiar robót i specyfikacja materiałowa znajdują się na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej
pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia
którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą
rozpatrywane.
UWAGA !!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami
konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia
wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z załączonej
specyfikacji materiałowej, którą po zatwierdzeniu należy dołączyć do oferty- remont
dachu oraz z założeń do remontu- remont elewacji z dociepleniem.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Uwagi:Termin związania ofertą: 90 dni
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl,piasecka-a@mzbwalbrzych.pl,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: