Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-07
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji i schodów zewnętrznych budynku biurowego
Organizator:Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita
Adres: Rokita 2, 72-110 Przybiernów
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 091 4186581, 4186881, fax: 091 4186718, tel. 461-44-07
E-mail:
Opis:Remont elewacji i schodów zewnętrznych budynku biurowego Nadleśnictwa Rokita
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót:
Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik nr 6 - Projekt techniczny
Wszelkie zastosowane przez Wykonawcę do zrealizowania niniejszego zamówienia
materiały i urządzenia muszą posiadać adekwatne atesty, certyfikaty i deklarację
zgodności z normami, dopuszczające je do użycia w budownictwie.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności - przedmiotu zamówienia
z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych
według aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji robót będzie
utrzymywał porządek na terenie obiektu.
2. Prawidłowo wykonywane roboty, potwierdzone będą przez osoby wyznaczone przez
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita.
3. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o sytuacjach uniemożliwiających
realizację umowy.
Miejsce i termin składania ofert: V. Wymogi dot. składania ofert oraz dokumentów załączonych do oferty:
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Rokita - pokój
nr 1, lub e-mailem: malgorzata.narolska@szczecin.lasy.gov.pl do dnia
18.09.2023 r.,
Termin składania:2023-09-18
Miejsce i termin realizacji:6. Oczekiwany termin realizacji do dnia 30.11.2023 r.
Wymagania:Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) poniżej kwoty 130 000 pln.
II. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Rokita (Zarządzenie nr 01/2022
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita z dnia 03 stycznia 2022 r., znak SA.0210.1.2022).
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.
5. W celu dokonania prawidłowej oceny przedmiotu zamówienia Zamawiający
umożliwi dokonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty.
7. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu
24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
8. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonywanych usług. Koszt
zakupu materiałów oraz uzgodnień itp. należy ująć w cenie ofertowej.
9. Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty.
10. Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie roboty budowlane kończy
się po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
11. Ewentualne materiały powstałe w trakcie prac Wykonawca zutylizuje na własny
koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Wykonawca winien wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
13. Kwota przeznaczona na realizację przedmiotowego zadania wynosi
153 411,18 zł brutto.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia,
- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia ofert).
Zamawiający uzna za dochowanie formy pisemnej również
podpisaną zeskanowaną ofertę przesłaną e-mailem. Ofertę należy oznaczyć
napisem: ,,Remont elewacji i schodów zewnętrznych w budynku biurowym
Nadleśnictwa Rokita"
2. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia ofert:
a) cenę ryczałtową netto (cyfrowo i słownie, bez VAT),
b) należny podatek od towarów i usług podany procentowo, cyfrowo i słownie,
c) oraz cenę podaną cyfrowo i słownie za wykonanie całości zamówienia.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena 100 %.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym i zostanie wyceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium oceny.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy:
a) Postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów obowiązujących
w Nadleśnictwie Rokita,
b) Dalsze prowadzanie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie Zamawiającego,
c) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej wykluczeniu, cena najkorzystniejszej
oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
d) Z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym Zamawiającego,
Zamawiający nie może sfinansować realizacji zamówienia lub realizacja
zamówienia nie jest korzystna dla Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy oraz
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
NINIEJSZE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NIE STANOWI
ZOBOWI ĄZANIA NADLEŚNICTWA ROKITA DO PODPISANIA UMOWY
Z WYKONAWCĄ
Uwagi:9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE L 119, s.1) - dalej jako RODO - informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita
z siedzibą w Rokicie 2, 72-110 Przybiernów, tel. 91 4186835, e-mail:
rokita@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek;
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl
lub telefonicznie +48 91 432 87 12.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia (prowadzonym w trybie innym niż określony w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych) oraz z jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli
nie ziszczą się przesłanki unieważnienia postępowania - w celu zawarcia umowy i jej
realizacji; podstawą prawną takiego przetwarzania jest:
a) niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy
z osobą, której dane dotyczą, a w przypadku zawarcia umowy realizacja
zawartych w niej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wyborze
najkorzystniejszej - według przyjętych kryteriów - oferty dotyczącej wykonania
zamówienia (art. 6 ust.1 lit f RODO);
c) prawnie uzasadniony interes Administratora obejmujący ustalenie, dochodzenie
lub obronę przed roszczeniami oraz cele administracji wewnętrznej
Administratora, w szczególności raportowanie i dokumentowanie (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
d) w przypadku zawarcia umowy - wypełnienie obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, wynikających z przepisów szczególnych, mających
zastosowanie w działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) Państwa zgoda w zakresie danych dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych identyfikujących stronę postępowania (w szczególności:
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania) jest konieczne,
podanie innych danych (np. numeru telefonu kontaktowego) ma charakter dobrowolny,
odmowa udzielenia żądanych informacji może uniemożliwić uczestnictwo
w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie danych osobowych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem; wycofanie zgody możliwe jest z wykorzystaniem danych kontaktowych
Administratora wskazanych powyżej.
Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym,
w szczególności świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, archiwizacji, serwisu
urządzeń; dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom publicznym, jeżeli
wynika to z przepisu prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do pełnej realizacji postepowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku zawarcia umowy przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie
do przedawnienia roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku wynikających
z innych przepisów (np. prawa podatkowego).
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). Prawo żądania
usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 RODO nie ma zastosowania,
w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
? wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy

prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
? do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych;
? do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO).
Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, w odniesieniu do danych innych niż te,
które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i na podstawie innej niż udzielona
zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), będącego organem
nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Numer dokumentu:SA.270.2.1.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: