Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Remont gazociągu
Organizator:Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
Adres: ul. Mszczonowska 4, 50-513 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 713353364
E-mail:
Opis:Remont gazociągu Ściegny - Jelenia Góra 1 w zakresie naprawy powłok malarskich na pylonie na przekroczeniu rzeki Kamienna w Jeleniej Górze
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Remont gazociągu Ściegny - Jelenia Góra 1 w zakresie naprawy powłok malarskich na pylonie na przekroczeniu rzeki Kamienna w Jeleniej Górze", numer postępowania: NP/2017/09/0539/WRO
2. Opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1do SIWZ.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z ,,Instrukcją w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A."(PE-DY-I02), stanowiącą
Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz wdrożyć zasady i postanowienia zawarte w Kodeksie we własną działalność, a także działalność swoich podwykonawców. Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/.
5. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znajdującymi się na stronie internetowej Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/.
Specyfikacja:19. Miejsce uzyskania SIWZ: Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ: 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych
w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Miejsce i termin składania ofert: 31. Termin składania ofert: 2017-11-06 10:00
32. Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert:
a) w formie papierowej: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, Budynek E, Kancelaria,
b) w formie elektronicznej: na adres e-mail: jakub.czajkowski@gaz-system.pl oraz elzbieta.frontkiewicz@gaz-system.pl
c) w formie elektronicznej: za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl
Otwarcie ofert:35. Termin otwarcia ofert: 36. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin składania:2017-11-06
Miejsce i termin realizacji:29. Data realizacji zamówienia: 2. Realizacja przedmiotu umowy - najpóźniej do 4 miesięcy od daty zawarcia mowy
30. Miejsce realizacji zamówienia: Teren działania OGP GAZ-SYSTEM
Wadium:nie wymagane
Wymagania:21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia: a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.
7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
22. Dodatkowe informacje: 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych.
4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem Dostawcy, odpowiadającą treści SIWZ, którą przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
5. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania określone są w SIWZ.
23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych dla sieci gazowej podwyższonego średniego lub wysokiego ciśnienia w zakresie branży technologicznej,
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej.
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia lub zamówień, tj. bez udziału pozostałych Wykonawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
Uwagi:25. Kryteria oceny ofert: Nazwa części: Remont gazociągu Ściegny - Jelenia Góra 1 w zakresie naprawy powłok malarskich na pylonie na przekroczeniu rzeki Kamienna w Jeleniej Górze
Cena - 100,00%
37. Okres związania ofertą: 60 dni
Kontakt:12. Osoba kontaktowa: Jakub Czajkowski
Numer dokumentu:NP/2017/09/0539/WRO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: