Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-10
Przedmiot ogłoszenia:Remont holu
Organizator:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży
Adres: ul. gen. J. Hallera 23,, 87-140 Chełmża.
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. toruński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56/675 24 19.
Opis:Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont holu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży (naprawa przyczyn i skutków zalania). Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót (załącznik).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: do 21 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00.

Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża.
Termin składania:2018-08-21
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2018 r.
Wymagania:Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz oferty (załącznik), kosztorys ofertowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b) nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający odrzuci bez rozpoznania oferty firm, których przedstawiciele nie wzięli udziału w wizji lokalnej w ZSP w Chełmży.

Ofertę należy złożyć:
- w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Remont holu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.
Kontakt:Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji: Katarzyna Komakowska (w dni powszednie w godzinach 9:00 - 14:00),
tel. 56/675 24 19.
Numer dokumentu:DA.252.6.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: