Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-23
Przedmiot ogłoszenia:Remont i dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
Organizator:Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie
Adres: ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. mławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 023 654 34 11 Faks 023 654 34 11
E-mail:
Opis:ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych na:

Remoncie i dostosowaniu dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie
zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Remoncie i dostosowaniu dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
I. Opis przedmiotu zamówień:

- Remont i dostosowanie dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na 17 września 2018 r., a termin ich zakończenia 31 października 2018 r.;

- opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys inwestorski oraz dołączone do niego projekty i opis techniczny.

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

- Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie ul. Słowackiego 16 w terminie do 06.09.2018 r. do godz. 10.00. z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe w sprawie Remontu i dostosowania dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Otwarcie ofert:2. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 06.09.2018 r., o godz. 10.20 w swojej siedzibie (adres jak wyżej)
Termin składania:2018-09-06
Wymagania:II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik do niniejszych IWUZ)

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej- oryginał lub kserokopia poświadczona przez Wykonawcę oraz pozostałe oświadczenia zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Oświadczenia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

III.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik Nr 1 do IWUZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę VAT.

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
VII. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA - 100 %

VIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik Nr 2 do IWUZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art. 4 pkt 8.
Kontakt:IV. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:

Pani Anna Drozdowska

Fax: 023 654 43 11, mail: osw_mlawa@op.pl

w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Numer dokumentu:SOSW.ZP.271.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: