Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Remont i naprawa schodów
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu
Adres: Odrowążów 2, 45-089 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 661222839
E-mail:
Strona www:https://przetargi.wody.gov.pl
Opis:Remont i naprawa schodów prowadzących na koronę zapory czołowej oraz drogi wjazdowej na półwysep Rybaczówka
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbiórce i ponownym ułożeniu na zaprawie cementowej kamiennych schodów zapory czołowej - 3 szt. oraz przełożeniu/ponownym ułożeniu kostki granitowej drogi dojazdowej na półwysep Rybaczówka, Obiektu Hydrotechnicznego Zbiornik Wodny Turawa. Przygotowaniu podłoża poprzez korytowanie oraz zagęszczenie podsypanego materiału piaskowo - cementowego. Uzupełnieniu brakujących elementów stopni schodów oraz kostki granitowej nowo zakupionym materiałem kamiennym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 26.09.2022 r., do godz. 10:00 na adres platformy zakupowej Wód Polskich https://przetargi.wody.gov.pl Za datę złożenia oferty, uważa się datę wpływu oferty na adres platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl.
Termin składania:2022-09-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 2,5 miesiąca od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Kryteria wyboru ofert: 100% - najniższa cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Wykonawca musi: wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie dróg pieszych lub
dróg dojazdowych lub w zakresie nawierzchni dróg o wartości brutto nie mniejszej niż: 60 000 zł.
Dowodami potwierdzającymi wykonanie zadań ujętych w wykazie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz usług stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zapytania Ofertowego.
Przedstawić dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
7. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: zgodnie § 13 wzoru umowy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: najniższa cena brutto - 100 %
- ,,cena" - będzie punktowana przez zamawiającego w oparciu
0 wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu: cena brutto oferty badanej] x 100 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych
C =..........-.................................-...............-...... x 100 = ilość punktów
Cena oferty badanej
Wyliczoną cenę w rozbiciu na kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto obejmującą realizację całego zamówienia, Wykonawca zamieszcza w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Podana cena w Formularzu Oferty (i cena jedn.) musi być wyliczona
1 podana w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania Ofertowego,
- kosztorys ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zapytania Ofertowego,
- dokumenty zgodne z punktem 6 Zapytania Ofertowego.
3) Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z podpisanymi załącznikami o których mowa powyżej Wykonawca powinien przesłać na adres platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/
4) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji nie
wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy załączyć jako skan do oferty w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
6) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
Termin związania ofertą: 30 dni
Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed sporządzeniem oferty zapoznali się z obiektem i uwzględnili specyfikę w cenie swojej oferty. Zamawiający przeprowadza przedmiotowe postępowanie na podstawie obowiązującego w Wodach Polskich - Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PGW Wody Polskie.
Uwagi:INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Remont i naprawa schodów prowadzących na koronę zapory czołowej oraz drogi wjazdowej na półwysep Rybaczówka, nr postępowania Nr GL.ROZ.2811.286.2022.30E, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b)
RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Osoby wskazane do kontaktu: Pan Tomasz Kasjan - Obiekt Hydrotechniczny Zbiornik Wodny Turawa, ul. Świerkowa 10, 46-045 Turawa, tel. 661-222-839, e-mail: Tomasz.Kasjan@wody.gov.pl
Numer dokumentu:GL.ROZ.2811.286.2022.30E
Źródło: Internet i własne
Załączniki: