Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14315208 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Remont infrastruktury drogowej
Organizator:Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 628 20 00 faks 12 628 20 71
E-mail:
Opis:Remont infrastruktury drogowej na terenie (11-0) Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1 w Krakowie
Opis i zakres przedmiotu zamówienia: zakres ma być zgodny z przedmiarem i opisem przedmiotu zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ,,Oferta " i przekazać do zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną: Budynek W-8 (10-45) pok. 041, fax (12) 628 22 51, e-mail: inwestycje.remonty@pk.edu.pl - do dnia 2.11. 2017 r. do godziny 12:00
Termin składania:2017-11-02
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy wraz z odbiorami
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu: - zgodne z zapisami w opisie zamówienia
Okres gwarancji: 5 lat na roboty budowlane Rozliczenie prac: ryczałtowe
Warunki płatności: FV VAT płacona przelewem 14 dni od otrzymania faktury
Kary umowne: 0,5% za każdy dzień opóźnienia licząc od wymagalnego terminu protokołu
odbioru robót.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena-waga 100%
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
Kontakt:Wszelkich informacji udziela:
Jadwiga Duda , 12- 628-29-23, jadwigaduda@pk.edu.pl
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
Źródło: Internet i własne
Załączniki: