Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-28
Przedmiot ogłoszenia:Remont instalacji elektrycznej oświetleniowej
Organizator:Uniwersytet Śląski w Katowicach Oddział: Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/529132
Opis:DIiIB.2231.7.3.1.1.2021 Remont instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza III, II, I piętra i parteru DS. UŚKA przy Ul. Bielskiej 66 w Cieszynie
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont Remont instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza III, II, I piętra i parteru DS. UŚKA przy Ul. Bielskiej 66 w Cieszynie 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
OK
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/529132
Składania : 05-11-2021 10:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 05-11-2021 10:05:00
Termin składania:2021-11-05
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest remont instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza III, II, I piętra i parteru DS. UŚKA przy ul. Bielskiej 66 w Cieszynie. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 7 Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 lutego 2021 r. Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik do ogłoszenia.
Pod linkiem znajduje się instrukcja: Składanie ofert w postępowaniu poniżej progu - zapytanie ofertowe
W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
W postępowaniu należy złożyć ofertę wraz z wymaganymi dokumentami. W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. poprzez złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na możliwość zapoznania się z ofertą przed terminem jej złożenia.
Rekomendacje:
a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem;
b) Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
c) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;
d) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty;
e) W przypadku kompresowania dokumentów np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z plików przed skompresowaniem;
f) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00,
tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia, a wszystkie podane informacje wraz z ofertą są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi "TAK", w przypadku odpowiedzi negatywnej "NIE"
3 Zdolność techniczna - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty: co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem remont instalacji elektrycznej oświetleniowej - o wartości tej roboty minimum 50 000,00 zł brutto (rozumianej jako jedna robota budowlana w ramach jednej umowy/zlecenia). Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz robót - wg. wzoru stanowiącego załącznik 4 do ogłoszenia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
4 Zdolność zawodowa - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane, tj. kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.z 2020 r. poz. 1333 z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób - wg. wzoru stanowiącego załącznik 5 do ogłoszenia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
5 Klauzula RODO - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO - wg załącznika nr 3 do ogłoszenia. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi "TAK", w przypadku odpowiedzi negatywnej "NIE"
6 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO)". W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi "TAK", w przypadku odpowiedzi negatywnej "NIE"
7 Wzór umowy - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz akceptuje jego treść i warunki realizacji przedmiotu zamówienia w nim podane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
8 Odpis z właściwego rejestru/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - W postępowaniu Wykonawca powinien złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców występujących wspólnie ww. dokument składa każdy z wykonawców). (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Uniwersytet Śląski w Katowicach Oddział: Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021
Numer dokumentu:ID 529132, DIiIB.2231.7.3.1.1.2021
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: