Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19863734 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Remont instalacji odgromowej
Organizator:Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa ,,Wspólna Praca"
Adres: ul. Sobieskiego 10, 40-082 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (32) 259-65-76 wew. 24, tel: (32) 259-65-76 wew. 24
Opis:Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa ,,Wspólna Praca" z siedzibą w Katowicach Ul. Sobieskiego 10 ogłasza przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadania pn.:

Zadanie nr 1 ,,Remont instalacji odgromowej w budynku przy Ul. Gołby 3-3B w Katowicach"
Zadanie nr 2 ,,Remont instalacji odgromowej w budynku przy Ul. Orkana 8-8D w Katowicach"
Zadanie nr 3 ,,Remont instalacji odgromowej w budynku przy Ul. Orkana 19-19C w Katowicach"
Zadanie nr 4 ,,Remont instalacji odgromowej w budynku przy Ul. Rolna 18-18I w Katowicach"

Rodzaj, zakres oraz miejsce wykonania robót:
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji odgromowej polegający na:
Wykonaniu projektu instalacji odgromowej zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie
Demontażu starej instalacji odgromowej z dachu, kominów oraz ze ścian budynku.
Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z wykonaniem metryki urządzenia piorunochronnego oraz stosownych pomiarów instalacji odgromowej.
Szczegółowy zakres i opis robót został określony w SIWZ.
Adresy inwestycji: Ul. Gołby 3-3B, Orkana 8-8D, Orkana 19-19C, Rolna 18-18I w Katowicach
Specyfikacja:Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zamówienia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), niezbędnej do przygotowania oferty, którą należy pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej Spółdzielni tj. http://www.sbm.katowice.pl (podstrona dotycząca przetargów).
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać z dopiskiem określającym przedmiot przetargu w terminie do 5.10.2020 roku do godz. 800 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5.10.2020 roku o godz. 815
Termin składania:2020-10-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2020 roku
Wadium:2,200,00 zł
Wymagania:Oferenci, którzy złożyli oferty mają prawo uczestniczenia w otwarciu ofert (w części jawnej) w terminie oznaczonym powyżej.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2,200,00 zł
Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem); 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do zrealizowania zamówienia (zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień na roboty tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto każda, dysponowanie sprzętem i załogą umożliwiającą wykonanie zamówienia); 3)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz osobami posiadającymi kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne, stosownie do art. 54 ust. 1ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz.1059 z późn . zm.); 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50.000,00 zł, posiadanie wolnych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 10.000,00 zł); 5)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,Wspólna Praca" w Katowicach dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt:Informacji w zakresie przetargu udziela: Kierownik Działu Technicznego nr tel: (32) 259-65-76 wew. 24
Źródło: Internet i własne
Załączniki: