Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-12
Przedmiot ogłoszenia:Remont instalacji wodnej w budynku
Organizator:Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Adres: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 364 26 13 fax 41 364 26 15, tel. 519 327 606
E-mail:
Opis:zapraszamy do składania ofert w postępowaniu
dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
na:
Remont instalacji wodnej w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach
przy Ul. Sandomierskiej 105
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wodnej w budynku Izby Administracji
Skarbowej w Kielcach przy Ul. Sandomierskiej 105, na odcinku od wodomierza do hydroforni.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) demontaż i utylizację starej instalacji wodnej (w tym rurociągów, zaworów, filtrów oraz
armatury gwintowej) na odcinku od wodomierza, poprzez korytarz, pomieszczenia
wymiennikowni i hydroforni, z uwzględnieniem pomieszczenia, w którym znajdują się
zbiorniki PPOŻ. Dokumentacja zdjęciowa istniejącej instalacji stanowi załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego;
2) demontaż i utylizację zaworu antyskażeniowego;
3) dostawę i montaż nowego zaworu antyskażeniowego;
4) wykonanie nowej instalacji wodnej, w tym w szczególności:
a) nową instalację wodną (rurociągi) należy poprowadzić w miejscu istniejącej;
b) główne zasilanie instalacji wodnej należy wykonać z rurociągu stalowego
ocynkowanego o średnicy 80 mm;
c) instalację wodną odchodzącą od głównej rury wodnej należy wykonać z rurociągów
stalowych ocynkowanych, o średnicy dostosowanej do istniejącej instalacji;
d) rurociągi należy wykonać za pomocą połączeń gwintowanych lub spawanych;
e) rurociągi należy zamocować za pomocą wsporników ściennych;
5) dostawę i montaż m.in.:
- zaworów odcinających wodę w ilości 15 szt.;
- filtrów cząstek stałych w ilości 3 szt.;
- zaworów zwrotnych w ilości 3 szt.;
6) obłożenie nowej instalacji wodnej (rurociągów) izolacją termiczną (otuliną) na całej
długości;
7) przeprowadzenie próby szczelności wykonanej instalacji wodnej;
8) wykonanie płukania instalacji wodnej po wykonaniu prac;
9) wykonanie napraw i malowania ścian (w kolorze istniejącym) po wykonanych pracach;
10) wykonanie badania wody.
3. Roboty nie ujęte w opisie, a wynikające z technologii, zastosowania materiałów, montażu
winny być uwzględnione w cenie ryczałtowej Wykonawcy, a brak ich uwzględnienia nie może
stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty
zaniechane) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowej, tj.
zgodnej z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami,
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.
4, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wartość robót podlegających
wyłączeniu z niniejszego zamówienia. Wartość tych robót zostanie ustalona w oparciu
o składniki cenowe wynikające z kosztorysu szczegółowego, o którym mowa w rozdz. VIII ust.
7.
6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed sporządzeniem oferty, samodzielnie dokonali wizji
lokalnej istniejącej instalacji wodnej w zakresie przedmiotu zamówienia. Powyższe zalecenia
nie są obowiązkowe, lecz za skutki wynikające z ich niezastosowania odpowiedzialność ponosi
Wykonawca. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie
z przedstawicielem Zamawiającego - Panem Norbertem Żurańskim, tel. 519 327 606 , e-mail:
norbert.zuranski@mf.gov.pl. Kontakt możliwy w dni robocze w godz.ch od 8:00 do 15:00.
7. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektem, instalacjami i urządzeniami, które
znajdując się na terenie wykonywanych prac i których uszkodzenie, zniszczenie itp. może
stanowić naruszenie interesów osób trzecich.
8. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną
przez niego naprawionej na własny koszt.
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i przy
użyciu sprzętu pozyskanego we własnym zakresie.
10. Materiały do wykonania przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone,
w I gatunku, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz muszą posiadać wymagane atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodności z Polskimi Normami i innymi wymaganiami dla wyrobów
budowlanych.
11. Wszelkie materiały zastosowane do wykonania zadania powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) i art. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
12. Materiały nieodpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte
z terenu robót na jego koszt i ryzyko.
13. Dowóz materiałów budowlanych i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania
pracowników Wykonawcy na terenie obiektu Zamawiającego winny być każdorazowo
uzgodnione z Zamawiającym.
14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej
staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, standardami
oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu, tak by był on zdatny do celu, któremu
ma służyć.
15. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie. Realizacja prac będzie możliwa w dni robocze,
w godz.ch od 7:30 do 15:30 lub w innych godz.ch po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolejność prowadzonych prac. Sposób organizacji prac
musi zapewnić możliwość wykonywania pracy przez pracowników Zamawiającego. Roboty
uciążliwe (w szczególności powodujące hałas, zapylenie) muszą być wykonywane w sposób
nieutrudniający pracy pracownikom Zamawiającego, w razie konieczności należy je
wykonywać po godz.ch pracy Zmawiającego lub w dni wolne od pracy.
16. Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zostały opisane we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
17. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy musi posiadać ważne ubezpieczenie
z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
Zamawiający w każdym czasie może wezwać Wykonawcę do przedłożenia kopii dokumentów
ubezpieczeniowych.
18. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne.
19. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami
oraz wskaże miejsce poboru wody i energii. Wykonawca nie ponosi opłat z tytułu
wykorzystania w trakcie robót wody i energii elektrycznej.
20. W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne warunki dotyczące
zastosowanych materiałów i technologii. Zaoferowane przez Wykonawcę warunki mogą być
korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż wymagane.
21. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) prawidłowego i skutecznego zabezpieczenia przed zabrudzeniem, zniszczeniem,
zakurzeniem czy uszkodzeniem elementów budynku i jego otoczenia oraz innego mienia
Zamawiającego narażonego na zniszczenie, uszkodzenie, zakurzenie czy zabrudzenie,
a w przypadku powstania szkód do ich usunięcia lub naprawienia i doprowadzenia do
stanu poprzedniego na własny koszt. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zaleca
stosowanie przez Wykonawcę zasłon przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pyłu
wokół miejsc prowadzenia prac związanych z realizacją zamówienia;
2) bieżącego utrzymania ładu i porządku na terenie objętym pracami i wokół niego oraz
utrzymania ciągów komunikacyjnych w stanie wolnym od przeszkód, na bieżąco usuwanie
wszelkich śmieci, gruzu, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez
Wykonawcę materiałach/urządzeniach;
3) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54);
4) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. obowiązujących w obiekcie Zamawiającego;
5) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu w terminie do dnia ustalonego
na odbiór.
19. Wymagana jest pełna identyfikacja pracowników Wykonawcy na terenie wykonywanych prac
poprzez wcześniejsze zgłoszenie listy wprowadzanych pracowników oraz widoczne oznaczenia
firmy na ubraniach roboczych.
20. Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu robót ponosi Wykonawca
w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej. Nie podlegają one odrębnej zapłacie przez
Zamawiającego.
21. Prace uznaje się za skończone po odbiorze, ze skutkiem pozytywnym, wszystkich robót
wchodzących w skład zamówienia.
22. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcom, nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia
dalszym podwykonawcom.
23. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy.
24. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi: 60 miesięcy.
25. Okres gwarancji i rękojmi liczone będą od daty końcowego, bezusterkowego odbioru
przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Ofertę należy złożyć:
1) elektronicznej poprzez:
a) przesłanie podpisanych skanów wymaganych dokumentów na adres e-mail
ias.kielce@mf.gov.pl
lub
b) podpisanie wymaganych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym
i przesłanie na adres e-mail ias.kielce@mf.gov.pl
Wykonawca, może podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy dokument
oddzielnie lub utworzyć tzw. ,,paczkę" dokumentów elektronicznych (skompresowanie
pliku) - zaleca się stosowanie formatu ,,zip"- a następnie podpisać ją kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
2) papierowej w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, przy Ul. Sandomierskiej
105, pokój nr 3 (kancelaria).
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 19 czerwca 2024 r.
Termin składania:2024-06-19
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
Wymagania:II. INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
ze zm.) - zwanej w dalszej treści ustawą Pzp, w niniejszym zamówieniu nie stosuje się przepisów
ustawy Pzp.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w ust. 2 i nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w ust.
3.
2. Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) posiadają doświadczenie potwierdzone zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat minimum
jednego zamówienia o charakterze i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia, tj.
polegającemu na remoncie instalacji wodnej, o wartości brutto minimum 40 000,00 zł;
2) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
3) dysponują personelem i zasobami, które umożliwiają wykonanie zamówienia, tj. posiadają
wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, niezbędne do prawidłowej i całościowej
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Podstawa Wykluczenia:
1) na podstawie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 507) z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2) Wykluczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje na okres trwania ww.
okoliczności.
3) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym
ustępie Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania Wykonawcy składają oświadczenie na formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻNIA OFERTY. WYKAZ DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożenie oferty.
4. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy
zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez
osobę/osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. Podpisy należy składać w sposób
umożliwiający identyfikację podpisującego np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia
i nazwiska.
6. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem
informacji które Wykonawca, składając ofertę zastrzeże na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jako tajemnicę
przedsiębiorstwa.
2. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca oblicza cenę ofertową według własnej kalkulacji.
2. Na cenę ofertową składa się całość kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
w sposób kompletny i w pełnym zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, w tym warunków
określonych we wzorze umowy, jak również innych kosztów nie ujętych w tych dokumentach,
ale koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu
zamówienia, by był on zdolny do celu, któremu ma służyć.
3. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest ująć wszelkie obciążenia o charakterze
publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności podatek od
towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów.
4. Obliczoną zgodnie z powyższymi wymaganiami cenę należy wpisać liczbowo i słownie
w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Podana cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej
w złotych (PLN).
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przygotuje i złoży przed
podpisaniem umowy kosztorys szczegółowy dla całości robót objętych przedmiotem
zamówienia na cenę ofertową. Wykonawca uwzględnia w swojej ofercie i cenie ryczałtowej
całość robót niezbędnych do wykonania zamówienia w celu osiągniecia oczekiwanego przez
Zamawiającego rezultatu i by był on zdatny do celu, któremu ma służyć. W razie
niewyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót
niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, przyjmuje się, że zostały one ujęte przez
Wykonawcę w ogólnej cenie wykonania przedmiotu zamówienia.
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Jako kryterium wyboru najkorzystniej oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się kryterium
ceny z wagą 100 %, przy spełnionych warunkach wynikających z niniejszego zapytania ofertowego.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona badania ofert pod względem formalnym co do zgodności z warunkami
Zapytania ofertowego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom lub Zamawiający może wezwać
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w szczególności gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie
zamówienia,
b) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
c) zaistnieje prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku negocjacji korzystniejszej oferty,
- zasady przeprowadzenia negocjacji oraz składania ofert dodatkowych ustali Zamawiający
uwzględniając zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który spełnia warunki wynikające z niniejszego zapytania
oraz zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
5. Oferta niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona.
Zamawiający odrzuci też ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału
w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 2 lub podlega wykluczeniu na podstawie
Rozdziału V ust. 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:
? w przypadku gdy cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
? w przypadku zmiany okoliczności, które powodują że kontynuacja prowadzenia zapytania
ofertowego nie leży w interesie publicznym lub w inny sposób koliduje z zasadą
oszczędnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi.
7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
8. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zmieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy
złożyli oferty.
9. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta
na warunkach jakie wynikają ze złożonej oferty i załączonego wzoru umowy - Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
Uwagi:XII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej
,,RODO", Zamawiający informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Kielcach, z którym można się skontaktować:
a) pod adresem 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105;
b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /v4x09vaj06/SkrytkaESP;
c) poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową: ias.kielce@mf.gov.pl.
2) W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana
z praw związanych z przetwarzaniem danych można też kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych:
a) elektronicznie na adres e-mail: iod.kielce@mf.gov.pl;
b) listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105,
25-324 Kielce.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Remont instalacji
wodnej w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105"
i realizacji tego zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit b RODO;
b) archiwizacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.
164).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; odrębną kategorię odbiorców, którym
mogą być ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe
na zlecenie administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie
usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, o których mowa w pkt 3), a także przez okres wynikający z przepisów prawa,
w tym przepisów o archiwizacji.
6) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy
czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej
skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP
w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w realizacji zamówienia;
konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w ww. postępowaniu.
9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu, dostosowanie do art. 22 RODO.
10) Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych odbiorcami spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom
międzynarodowym.
Kontakt:XI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO UPOWAŻNIENI DO KONTAKTU
Z WYKONAWCAMI
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami
jest Pan Norbert Żurański, tel. 519 327 606, e-mail: norbert.zuranski@mf.gov.pl. Kontakt możliwy
w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.
Kod CPV:50700000-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: