Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-20
Przedmiot ogłoszenia:Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku
Organizator:Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
Adres: ul. Poznańska 36, 56-200 Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. górowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 655432346
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego., którego
przedmiotem jest wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmującego pomieszczenia nr:
7, 8 i 8 B w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze. Postępowanie uwolnione spod
rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie
art.4 ust.8 postępowanie uregulowane w KC.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Górze zgodnie z poniższą specyfikacją.
2. Specyfikacja prac remontowych
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku PIW w Górze:
a) Wymiana przyborów sanitarnych ( sedes, umywalka, prysznic),
b) Wymiana rur wodno-kanalizacyjnych i wykonanie krótszych obejść do sanitariatów,
c) Wymiana płytek ceramicznych podłogowych i ściennych.
(kosztorys ofertowy - załącznik nr 1)
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem" ,,
Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze
1. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze w terminie do dnia 23
sierpnia 2019 r. godz, 10
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 23 sierpnia 2019 r. godz. 12
Termin składania:2019-08-23
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia w nie
później niż w 14 dniu od daty zawarcia umowy do dnia 30 października 2019 r.
Wymagania:IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z
załączonym kosztorysem ofertowym ( załącznik nr 1). Do oferty należy dołączyć wykaz
asortymentowo-ilościowy materiałów które zostaną użyte podczas realizowanych przez
Zleceniobiorcę prac. Wykaz ten musi korelować z kosztorysem ofertowym, a jednocześnie
zapewniać dobrą jakość materiału. Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4)
2. Zgodnie z formularzem ofertowym należy wskazać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę
brutto za całość zamówienia.
3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
V. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W szczególności
cena zawiera koszt dostawy i usługi w siedzibie Zamawiającego.
VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy i warunków płatności:
1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego.
2. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze, Wykonawca którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu jest zobowiązany do podpisania umowy.
Umowa musi zawierać wszystkie elementy oferty Wykonawcy. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3. Zapłata nastąpi po przekazaniu i przejęciu przez Zamawiającego całości przedmiotu
zamówienia w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
IX. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części, jeżeli:
1) Nie złożono oferty żadnej oferty
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
3. Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona Wykonawcy nie otwarta.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
zamówienia
6. Po zakończeniu prac zamawiający wymaga sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Matyla tel. 655432346
Numer dokumentu:PIW.sek.2600.31.2.22019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: