Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25688636 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-21
Przedmiot ogłoszenia:Remont instalacji zimnej wody użytkowej w przyziemiu budynku komunalnego
Organizator:Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu
Adres: ul. Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż
Województwo / powiat: małopolskie, pow. chrzanowski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE O OFERTĘ
Remont instalacji zimnej wody użytkowej w przyziemiu budynku komunalnego przy
ul. 9 Maja 2 w Libiążu.
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest demontaż instalacji zimnej wody użytkowej
oraz montaż nowej instalacji wody z tworzywa sztucznego. Szczegółowy zakres
robót przedstawiony został w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. W celu prawidłowej wyceny konieczna jest wizja lokalna na ww. obiekcie.
3. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności w budynku, odłączenie wody
będzie możliwe tylko od piątku od godz. 19, do niedzieli.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w
Libiążu, Ul. Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż lub przesłać na adres e-mail:
zmk@libiaz.pl .
2. TERMIN SKŁADANIA oferty: do dnia 04.09.2023 r. do godz. 14.00.
Termin składania:2023-09-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2023 r.
Wymagania:W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych zgodnie z dnia 11 września 2019 r.
IV.ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE:
1. Termin płatności: 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca wpisze cenę oferty do Formularza
ofertowego.
3. Minimalny okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i
zamontowane urządzenia: 36 miesięcy. Wykonawca wpisze termin udzielenia
gwarancji do Formularza ofertowego.
4. Poczytuje się w razie wątpliwości, że wykonawca (gwarant) jest obowiązany do
usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad, o ile wady te
ujawnią się w okresie gwarancji.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez wykonawcę w terminie 14
dni, a wady zagrażające zdrowiu użytkowników w terminie trzech dni.
6. W przypadku nie usunięcia wad w terminie zamawiający może je usunąć własnym
staraniem na koszt wykonawcy.
7. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych
robót i dostarczonych urządzeń w ten sposób, że;
1) okres rękojmi ustala się na 36 m-cy od daty odbioru;
2) domniemywa się, że do usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi
zobowiązany jest wykonawca.
8. Gwarancja i rękojmia liczona jest od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń potwierdzonego w protokole odbioru.
VI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi w formularzu OFERTA, cenę brutto oferty (z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku) - która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty obejmować musi całkowity koszt realizacji zamówienia, a także powinna
obejmować wszystkie inne koszty, bez których nie można wykonać zamówienia.
VII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium cena 100%:
2. Na etapie składania ofert Zamawiający może prowadzić negocjacje zmierzające do
ulepszenia treści oferty.
Numer dokumentu:ZMK.253.49.2023.AMK.KK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: