Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-04
Przedmiot ogłoszenia:Remont kanału rozładowczego mazutu
Organizator:Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A w Jaworznie
Adres: ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jaworzno
małopolskie, pow. chrzanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:158776522
E-mail:
Strona www:https://swoz.tauron.pl
Opis:Remont kanału rozładowczego mazutu w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini
Opis zapytania Prosimy o złożenie oferty cenowej na usługę:
Remont kanału rozładowczego mazutu w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z przedstawionym zakresem prac, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1.Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji każdego przeglądu i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie: od 11.09.2018 do dnia 30.10.2018 r.
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisani zakresu prac (Załącznik nr 4), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
8) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), Formularz cenowy (załącznik nr 3) oraz wykaz osób (załącznik nr 7) i odpis z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
2.Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta.
3.Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Instrukcja Oferenta - Podręcznik dla oferenta
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz oświadczeń.
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 Zasady zatrudniania firm zew.
Załącznik nr 6 Protokół odbioru
Załącznik nr 7 Wykaz osób.
Kategoria zakupowa 21.20. Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje obiektów budowlanych
Miejsce i termin składania ofert: Data wszczęcia postępowania 04-06-2018 14:00
Termin składania ofert 12-06-2018 12:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=68200
Termin składania:2018-06-12
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
Termin wykonania zamówienia 30.10.2018
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.
Kontakt:Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Jacek
Nazwisko: Łyp
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: jacek.lyp@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 158776522
Numer dokumentu:2018/RFX/TW/01EZU/09555
Źródło: Internet i własne
Załączniki: