Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-04
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatek schodowych
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o.
Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (34) 3682515
E-mail:
Opis:Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gwiezdnej 15 w Częstochowie."
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatek schodowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gwiezdnej 15 w Częstochowie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności roboty elektryczne, roboty
malarskie oraz roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik
nr 4 do niniejszego zaproszenia.
3. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
niż podane w dokumentacji przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów
nie gorszych niż określone w tej dokumentacji jak również złożenia dla tych materiałów
stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania
w budownictwie).
5. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać
złożona w osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
6. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona
w zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2018 do godz. 09:00.
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy,
nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gwiezdnej 15 w Częstochowie."
Termin składania:2018-04-13
Miejsce i termin realizacji:Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2018 roku.
Wymagania:Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykaz wykonanych robót polegających na malowaniu klatek schodowych budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu łat,
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, o wartości ogólnej co najmniej 95 000,00 zł netto (słownie:
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł), wykaz winien zawierać terminy wykonania robót,
rodzaj wykonywanych robót, adresy obiektów na których wykonywane były roboty,
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2 i 9 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/-e do podpisania oferty,
natomiast dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie
oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e
do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e
do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem w przypadku składania
przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast oświadczenia własne Wykonawcy muszą
zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnionąAe do podpisania
oferty.
Dokumenty wymienione w pkt V.6, 7 i 8 mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobęAy uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną,
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie
z zastosowaniem wzoru:
(Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
gdzie:
Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Kontakt:Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby
uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Krzysztof Wójcik -tel. 34361 1686, informacje techniczne, OE II.
2. Aleksandra Maron - tel. 34 368 24 61wew. 45, zamówienia, referat DTIZ.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: