Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-02-01
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatki schodowej
Organizator:Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
Adres: ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Zamość
Państwo: Polska
Telefon / fax:(84) 638 52 56
Opis:wykonanie zadania pod nazwą: ,,Remont klatki
schodowej w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Staszica 37 w Zamościu, BLOK XVIN"
- zgodnie ze Szczegółowym Kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr 4
oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą zał. nr 5 do Zaproszenia.
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Szczegółowy opis wykonania zamówienia oraz zakres robót objęty zamówieniem
zawarty jest w Szczegółowym Kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. nr 4
oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 5
do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w formie Formularza stanowiącego zał. nr 1 do Zaproszenia,
w zamkniętej kopercie/paczce, zaadresowanej i opisanej jak poniżej:
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość
,,Oferta - DA-ZP.252.11.art.4pkt8.rb.2019.GK - Staszica 37"
oraz z nazwą i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu, w sekretariacie.
2) termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2019 r. o godz. 12:00.
Termin składania:2019-02-11
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
Zakończenie robót w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Opis wymagań stawianych Wykonawcy
1) Zamawiający wymaga, aby Oferent zdobył od Zamawiającego wszystkie informacje
i wyjaśnienia, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, a które będą miały
istotny wpływ na podpisanie umowy,
2) Zamawiający wymaga, aby robotami kierował Kierownik robót posiadający
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
oraz odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, przynależącą
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającą aktualne zaświadczenie
z tej izby. Zamawiający, przy podpisaniu umowy będzie wymagał złożenia kserokopii
ww. dokumentów,
3) przyszłe zobowiązania Wykonawcy zawiera Wzór umowy stanowiący zał. nr 3
do Zaproszenia.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży
oświadczenie zgodne z treścią Formularza stanowiącego zał. nr 2 do Zapytania
ofertowego oraz niżej wymienione dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2) pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia) do podpisania oferty,
jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności
zgodnie z dokumentem rejestracyjnym,
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, z minimalną sumą gwarancyjną na kwotę 50 000,00 zł,
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wybrany do realizacji przedmiotowego Zamówienia Wykonawca, przed podpisaniem
Umowy będzie zobowiązany wskazać osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji
kierownika budowy, posiadającą wymagane w pkt 2 ppkt 2 Zaproszenia uprawnienia
1 doświadczenie oraz dostarczyć do Zamawiającego kserokopię posiadanych
uprawnień, aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz dokumenty potwierdzające odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę
zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków.
4. Ocena spełniania warunków opisanych w pkt 3 Zapytania ofertowego zostanie
dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę,
metodą spełnia / nie spełnia.
Wszystkie dokumenty przedstawione w formie odpisów lub kserokopii muszą być
poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub pełnomocnika z zachowaniem sposobu reprezentacji.
5. Kryteria oceny ofert
1) cena 100%,
2) cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Szczegółowego Kosztorysu ofertowego
stanowiącego zał. nr 4 do Zaproszenia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić
ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Szczegółowym kosztorysie
ofertowym, określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich
pozycji wymienionych w tym kosztorysie, a następnie zsumować wartości
wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego podając cenę netto, do której należy
doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki i podać
cenę brutto,
3) do oceny oferty w kryterium ceny, będzie przyjmowana cena brutto.
6. Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta spełnia wymagania
Zamawiającego określone w Zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę ważną, z najniższą ceną.
7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego, przesłane
drogą elektroniczną (e-mailem) oraz na żądanie Wykonawcy przesłane pocztą.
Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
10. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy zgodny z treścią zał. nr 1 do Zaproszenia,
2) Kosztorys ofertowy, złożony według Szczegółowego kosztorysu ofertowego
stanowiącego załącznik nr 4 do Zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza złożenia
kosztorysu ofertowego skróconego.
3) dokumenty i oświadczenia określone w pkt 3 Zaproszenia.
11. Zamawiający uzna ofertę za ważną, jeżeli oferta będzie posiadała wszystkie dokumenty
wymagane w pkt 10 Zaproszenia, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego.
12. Zamawiający odrzuci oferty nieważne, tj. oferty złożone niezgodnie z postanowieniami
pkt 11 Zaproszenia.
Kontakt:16. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Andrzej Szymański.
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:DA-ZP.252.11 .art.4 pkt8.rb.2019.GK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: