Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-01
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatki schodowej
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
Adres: ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./ fax. 095 738 71 01
Opis:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
z siedzibą przy ulicy Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości
przy Ul. Słonecznej 87 w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert
na remont klatki schodowej w budynku przy Ul. Słoneczna 87 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z zakresem prac ujętym w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót.
Miejsce i termin składania ofert: Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 15.09.2022 r.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ADM-5 podczas zebrania z właścicielami lokali w terminie ustalonym po uzyskaniu ofert.
Termin składania:2022-09-15
Miejsce i termin realizacji:termin wykonania prac: 2 miesiące od podpisania umowy, przy czym w uzasadnionych przypadkach niezależnych od wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia o ustalony przez strony czas niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia,
Wymagania:W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również, jako wytwarzający odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.
Warunki dla realizacji zamówienia:
? okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru robót na roboty,
? warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury,
? sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych,
? sporządzenie oferty cenowej: kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony www.zgm.gorzow.pl ),
UWAGA:
? Jeżeli ofertę złoży Wykonawca niebędący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie zawierające podstawę prawną zwolnienia. W przypadku utraty przez wykonawcę prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w trakcie realizacji umowy, nadal będzie obwiązywać cena brutto wynikająca z oferty.
? Jeżeli ofertę złoży wykonawca, który jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.
? należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
? ceny określone przez Wykonawcę w ofercie i kosztorysie ofertowym są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac .
? wykonanie prac siłami własnymi wykonawcy
Warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi dla jego realizacji. (Treść oświadczenia znajduje się w formularzu oferty).
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
? aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku jej wygaśnięcia ubezpieczenia
? informacji potwierdzającej posiadane doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: należy wykazać należyte wykonanie min. 2 robót, dokumentem potwierdzającym może być referencja lub protokół odbioru.
Warunki prowadzonego postępowania:
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena, bądź w przypadku niewielkich różnic cenowych doświadczenie i wiarygodność firmy.
Zaleca się, aby Wykonawcy zainteresowani informacją z otwarcia ofert złożyli stosowny wniosek wraz z ofertą lub przesłali na adres zamowienia@zgm.gorzow.pl .
4. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w sposób umożliwiający identyfikację miejsca jej przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem, w szczególności w przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
8. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu, z zastrzeżeniem pkt. 12 i 13 podlega odrzuceniu.
9. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia podejmują Wspólnoty Mieszkaniowe.
10. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna najkorzystniejsza oferta.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zaproszenia za zgodą wykonawcy uzyskaną najpóźniej przed podpisaniem umowy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych/zamiennych w stosunku do wymaganych w zaproszeniu, wyłącznie za akceptacją wspólnot mieszkaniowych i przy braku zastrzeżeń Inspektora Nadzoru.
15. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
16. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi Wykonawcami. Negocjował będzie Kierownik ADM lub zarządy Wspólnot.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje, podejmują Wspólnoty Mieszkaniowe.
18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.
20. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 701 Kodeksu Cywilnego.
Uwagi:,,Informacja w zakresie ochrony danych osobowych"
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
2. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./ fax. 095 738 71 01
3. 8.1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 118
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Słoneczna 87 w Gorzowie Wlkp., znak TZP-002/25WM/ADM-5/2022, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7.1. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7.2. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Numer dokumentu:TZP - 002/25WM/ADM-5/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: