Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatki schodowej oraz remont dachu i kominów ponad dachem
Organizator:ADMINISTRATOR SP. Z O. O
Adres: ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 87 428 25 80
E-mail:
Opis:Remont klatki schodowej oraz remont dachu i kominów ponad dachem w budynku przy Ul. Smętka 12A w Giżycku
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000,00 PLN do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
Nazwa zamówienia:

,,Remont klatki schodowej oraz remont dachu i kominów ponad dachem w budynku
przy Ul. Smętka 12A w Giżycku"
Administrator Sp. z o. o. , Ul. Pocztowa 3, 11 - 500 Giżycko, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Giżycku zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego pn.: ,,Remont klatki schodowej oraz remont dachu i kominów ponad dachem w budynku przy Ul. Smętka 12A w Giżycku".
postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej Dokumentacji przetargowej z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000,00 PLN do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Remont klatki schodowej oraz remont dachu i kominów ponad dachem w budynku przy Ul. Smętka12A w Giżycku

2. Zakres prac:

a) remont klatki schodowej

- usunięcie powłok malarskich ścian i sufitów

- demontaż i ponowny montaż rurek instalacji oraz tam gdzie to możliwe wkucie instalacji w ściany i i sufity

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- wymiana drzwi do piwnicy wraz z ościeżnicą

- wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołapu wraz z ościeżnicą

- wymiana drzwi zewnętrznych na metalowe z panelami stalowymi z przekładką termiczną z zachowaniem istniejącego świata przejścia oraz wykonaniem tynków zewnętrznych wokół nich

- wymiana okna wiatrołapu na okno uchylne PVC

- wymiana parapetów wewnętrznych oraz montaż nowych

- wymiana parapetu zewnętrznego okna wiatrołapu

- wymiana drzwiczek szachtów instalacyjnych na drzwiczki stalowe wyposażone w zamek

- zbicie elementów tynków ścian i sufitów w miejscach odparzonych oraz z dużymi nierównościami

- uzupełnienie tynków wewnętrznych

- montaż kątowych profili dylatacyjnych w wiatrołapie na połączeniu ścian i sufitu z budynkiem

- gruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów wraz z montażem narożników kątowych

- gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian nad lamperią

- gruntowanie i wykonanie lamperii ścian z tynku żywicznego na wysokość 1,5m od posadzki

- demontaż i ponowny montaż pochwytu przy pierwszym biegu

- naprawa i wzmocnienie słupków balustrady schodowej

- uzupełnienie szklenia drzwiczek z licznikami

- dwukrotne malowanie rur instalacyjnych, drzwiczek licznikowych, policzków schodów, drabiny, balustrad, pochwytu przy schodach zewnętrznych i wewnątrz budynku farbami olejnymi

- wymiana nakładek pochwytów z PVC

- wykonanie posadzek, spoczników i schodów z płytek gresowych charakteryzujących się niską nasiąkliwością i ścieralnością (klasy min. IV), antypoślizgowością oraz odpornością na uderzenia, gatunek I - kolor do uzgodnienia

- wykonanie cokolików z płytek gresowych

- wymiana włączników instalacji dzwonkowej

- likwidacja włączników światła wraz uzupełnieniem tynku

- kolorystyka malatur oraz wzór płytek gresowych w uzgodnieniu z Zarządcą budynku

- utylizacja gruzu

b) remont dachu i kominów

- wykonanie nowych czap betonowych kominów wraz z zabezpieczeniem ich hydroizolacją (wykonanie otworów pod montaż nasad kominowych)

- przemurowanie części kominów z zamurowaniem otworów bocznych

- likwidacja 6 szt. nieczynnych kominków wentylacyjnych

- odbicie tynków dwóch kominów (niższych) wraz z demontażem anten

- gruntowanie i wykonanie nowych tynków

- wtopienie siatki elewacyjnej na ścianach kominów

- gruntowanie i wykonanie nowej malatury farbami silikonowymi zawierającymi kwarc ścian kominów

- montaż zdemontowanych anten za pomocą obejm stalowych

- montaż nasad obrotowych na kanały wentylacyjne (wywietrzaki z możliwością szybkie demontaż podczas kontroli kominiarskich)

- udrożnienie wywiewek kanalizacji sanitarnej

- dostarczenie opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość wykonania prac

- wymiana wyłazu dachowego na wyłaz uchylny z zamknięciem i z ogranicznikiem rozwarcia

- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

- wykonanie podłączenia jednej rury spustowej z instalacją kanalizacji deszczowej (montaż czyszczaka)

- montaż klinów wokół kominów

- przygotowanie podłoża papowego (oczyszczenie i gruntowanie)

- montaż papy termozgrzewalnej SBS gr. 5,4mm

- montaż rusztowań

- utylizacja gruzu
Specyfikacja:Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie ADMINISTRATOR Sp. z o. o., pok. 8. , w godz. 8.00 - 14.00 po wcześniejszym złożeniu telefonicznego zapotrzebowania na nr tel.: 87 428 25 80
lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 28 październik 2022 roku o godz. 09:00.
Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie ADMINISTRATOR sp. z o. o.
Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować:

ADMINISTRATOR SP. Z O. O.
ul. Pocztowa 3
11 - 500 Giżycko
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 październik 2022 roku, o godz. 09:10 w siedzibie ADMINISTRATOR Sp. z o. o., Ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko, pok. 8.
Termin składania:2022-10-28
Miejsce i termin realizacji:TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia robót: do 20 grudnia 2022r.
Miejscem wykonania zamówienia jest działka o nr ewidencyjny: 233/47
Wadium:2 000,00 zł
Wymagania:ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej

,,Wzór umowy" podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2

Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 3, zgodnie z przedmiarem robót określonym w Załączniku nr 4 w dokumentacji przetargowej.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKREŚLENIA CENY:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena /ryczałtowa cena określona w formularzu oferty cenowej/ - 100 pkt.
Cena będzie obliczana wg następującej formuły:
cena oferty najtańszej
cena oferty = cena oferty badanej x 100 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru - załącznik nr 3.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku Pekao S.A. nr rachunku PEKAO 62 1020 4753 0000 0102 0003 8745 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Remont klatki schodowej oraz remont dachu i kominów ponad dachem w budynku przy ul. Smętka 12A w Giżycku".

8.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.

8.7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia

kwotę gwarancji/poręczenia,

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo

i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

8.8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 Pzp.
9. Zamawiający zastrzega prawo do:

zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,
zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, w przypadku gdy oferty przewyższać będą wartość kosztorysu inwestorskiego,
żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,
odrzucenia oferty jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.

- odrzucenie oferty w sytuacji gdy wyjaśnienia oferenta dotyczące kalkulacji oferty względnie sposobu jej wykonania nie dają w ocenie Zamawiającego gwarancji prawidłowego wykonania zadania.

9.1. Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Patryk Kobielski - Inspektor d/s technicznych
Administrator sp. z. o. o.

ul. Pocztowa 3
tel. 87 428 25 80

e-mail: admkomunalny@wp.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: