Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-08
Przedmiot ogłoszenia:Remont konserwatorski kapliczki
Organizator:Urząd Miejski w Sośnicowicach
Adres: ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. gliwicki
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/649507
Opis:Remont konserwatorski kapliczki w Łanach Wielkich przy Ul. Wiejskiej na działce nr 1024/87- etap I
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont konserwatorski kapliczki w Łanach Wielkich przy Ul. Wiejskiej na działce nr 1024/87 1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130.000 złotych. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4
ZAŁĄCZNIK NR 4-Opis [...].pdf
Dok. projektowa.rar
1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/649507
Składania : 16-08-2022 14:00:00
Otwarcia : 16-08-2022 14:05:00
Termin składania:2022-08-16
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Burmistrz Sośnicowic zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego polegającego na przeprowadzeniu I etapu remontu konserwatorskiego kapliczki w Łanach Wielkich na działce nr 1024/87.
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Sośnicowice 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 tel. 32-238-71-91, fax. 32 238-75-50, www.sosnicowice.pl
email: um@sosnicowice.pl, kciszewski@sosnicowice.pl
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższy kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Krzysztof Ciszewski nr tel. 32 335 86 15, email: kciszewski@sosnicowice.pl oraz sekretarz Gminy Kazimierz Kaczmar
W przypadku pytań:
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i zakupu materiałów, po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić
3 Cena 100% Wartość oferty
ZAŁĄCZNIK NR 1-FORMU [...].doc
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
4 Warunki umowne - Akceptacja warunków umownych, zawartych we wzorze umowy,proszę potwierdzić
ZAŁĄCZNIK NR 5-WZÓR [...].pdf
5 Doświadczenie - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem były były roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z remontem obiektu wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych o wartości min. 30 000,00 zł. W przypadku ofert wspólnych warunek wiedzy i doświadczenia musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców.
ZAŁĄCZNIK NR 2-WYKAZ [...].docx
6 Referencje - Należy dołączyć dowody (referencje, poświadczenie) potwierdzające, że wskazane w załączniku nr 2 roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały prawidłowo ukończone
7 Termin realizacji - Do 27.09.2022r. Proszę potwierdzić
8 Zdolność techniczna - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi dysponować: a. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego oraz posiadającym kwalifikacje, o których mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami b. kierownikiem prac konserwatorskich posiadającym kwalifikacje o których mowa w art.37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wyk [...].docx
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 649507
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: