Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Remont korytarza
Organizator:POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH
Adres: ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. kozienicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (048) 614-66-91, 614-66-99 fax (048) 614-66-91
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Remont korytarza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach".
Wymiary korytarza:
długość korytarza 64, 72 m
szerokość-1,78 m
lamperia- wysokość 1,4 m
Zakres prac obejmuje:
1. Malowanie ścian i sufitów,
2. Położenie tynku mozaikowego na gotowym podłożu o uziarnieniu do 2 mm,
na wysokości 1,4 m od cokołu,
3. Zabudowanie ścianki z luksferów ścianką z płyt G-k- 5 m2
4. Dylatacja- zabudowanie listwami odbojowymi,
5. Montaż listew odbojowych z płyty meblowej na długości 3,90 m,
6. Malowanie grzejników i rurek,
7. Wymiana włączników i gniazdek elektrycznych na nowe,
8. Zdjęcie i zawieszenie gablot oraz tablic informacyjnych,
9. Odnowienie drzwiczek hydrantowych znajdujących się na korytarzu w ilości 2 sztuk
załączniki
o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
o przedmiar robót inwestorskich
Miejsce i termin składania ofert: XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy przesłać /liczy się data wpływu oferty/ lub złożyć do
dnia 02.09.2019 r., do godziny 900 w siedzibie Zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
ul. Zdziczów 1 sekretariat - pokój nr 14
Termin składania:2019-09-02
Miejsce i termin realizacji:III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Miejsce realizacji: Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, ul. Zdziczów 1.
2. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
3. Powiatowy Urząd Pracy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
i nie jest możliwe ograniczenie jego funkcjonowania w czasie wykonywania prac
modernizacyjnych.
Wymagania:Zaleca się aby Wykonawca dokonał oględzin w miejscu, gdzie będą prowadzone prace
w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem
zamówienia, oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do podania
prawidłowej ceny przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji. Wyklucza się możliwość
roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Oględziny
przeprowadzane są na koszt własny Wykonawcy.
IV. REALIZACJA ROBÓT
1. Zamawiający informuje, iż prace stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane w
obiekcie czynnym, w którym prowadzona jest działalność.
2. Wykonywanie robót uciążliwych uniemożliwiających funkcjonowanie urzędu odbywać się
musi poza godzinami pracy urzędu. Urząd jest czynny w godzinach tj.7.30- 15.30.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania niektórych robót uciążliwych w czasie
godzin pracy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i zakresu tych prac.
3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Prace winny być
wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania robót
określonego rodzaju.
4. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.
Użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom opisanym w ww. załączniku.
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.).
5. Wykonawca zobowiązuje się:
o Zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części
budynku tak, aby zminimalizować przedostanie się pyłu poza teren wykonywanych
robot.
o usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci,
o zorganizować i przeprowadzić prace w sposób bezpieczny, niestwarzający
zagrożenia dla osób przebywających na terenie robót.
6. Szczególnie jest odpowiedzialny za:
o zabezpieczenie rejonu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
o zabezpieczenie mienia znajdującego się bezpośrednio w rejonie wykonywanych prac,
o utrzymywanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po
zakończeniu robót,
o natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii
spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
7. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone na zasadach, o którym mowa we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i
sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i
zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.
9. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy musi posiadać
uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis potwierdzający członkostwo w Polskiej
Izbie Inżynierów Budownictwa.
10. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5
do zapytania ofertowego.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, na którą
złoży ofertę zawierającą wszystkie koszty (koszt materiałów wykorzystanych do realizacji
przedmiotu zamówienia i koszt robocizny oraz koszt wywozu i utylizacji) związane
z prawidłową realizacją zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na załączonym do zapytania ofertowego
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
faktury za zrealizowany przedmiot zamówienia.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru podpisany
przez strony.
5. Nie przewiduje się możliwości wzrostu ceny przedstawionej w ofercie. Wszystkie ceny
określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
VII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
w pkt IX zapytania ofertowego w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą
w wyznaczonym terminie lub złożenia dokumentów, które nie potwierdzają udziału
w postępowaniu.
4. Wyjaśnienia i uzupełnienia mogą być przekazane w pierwszej kolejności faksem lub
drogą elektroniczną, a następnie niezwłocznie pocztą tradycyjną.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu określonych w pkt VIII zapytania ofertowego.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający uzna ofertę za odrzuconą, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) oferta została złożona, z przekroczeniem terminu wskazanego w niniejszym zapytaniu
ofertowym,
c) jej forma nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
e) oferta zawiera rażąco niską cenę.
f) wartość oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia będącego przedmiotem postępowania.
8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
9. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty, w oparciu o poniższe kryteria:
a) Kryterium Nr 1 - Cena brutto (waga 60%)
b) Kryterium Nr 2 - dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia
(waga 40%)
Ad. 1) Kryterium 1 - Ogólna średnia jednostkowa ceny brutto oferty
Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego
kryterium wynosi 60 pkt.
Punkty przyznane wykonawcy za to kryterium będą wynikały z wyliczenia na
podstawie poniższego wzoru:
PC = ----x 100 pktx 60 %
Cob
PC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
Cn - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Cob - cena oferty badanej
100 pkt - wskaźnik stały
60% -procentowe znaczenie kryterium ceny
Ad. 2) Kryterium 2- dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia
Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium
wynosi 40 pkt.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Punkty są przyznawane za dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia
Dodatkowy okres gwarancji Liczba punktów
12 miesięcy 20 pkt
24 miesiące 40 pkt
10. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów
stanowiących sumę punktów uzyskanych w poszczególnych w/w kryteriach. Wszystkie
obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia,
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoba odpowiedzialna za
realizację umowy posiada uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis potwierdzający
członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
5. pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody, nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania.
Sposób dokonywania oceny ww. warunków będzie odbywał się wg zasady ,,spełnia/nie
spełnia " na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, których wykaz został
określony w rozdz. IX Zapytania ofertowego, składanych w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI ZŁOŻYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w rozdziale VIII niniejszego
zapytania ofertowego- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie, dotyczące czasu gwarancji na przedmiot zamówienia załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie, że osoba odpowiedzialna za realizację umowy posiada uprawnienia
budowlane oraz aktualny wpis potwierdzający członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów
Budownictwa załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
X. WZÓR UMOWY stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
Prosimy nie załączać wzoru umowy do składanej przez Państwo oferty.
XI. WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia minimum na okres 36 miesięcy
od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad
powstałych w okresie gwarancji.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia oferty częściowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających.
4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać:
1) ,,Formularz ofertowy" stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych
dokumentów (z KRS lub z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej).
3) oświadczenia i dokumenty, w formie oryginału lub kserokopii wymienione w
rozdz. IX Zapytania ofertowego.
5. ,,Formularz ofertowy" oraz ,,Oświadczenia" winny być sporządzone przez Wykonawcę
ściśle według postanowień Zapytania ofertowego i winny być podpisane przez
upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach wskazanych we wzorach (pieczątka imienna
oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis - imię i nazwisko).
6. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do Zapytania
ofertowego, winny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić
własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg
wzoru Zamawiającego.
7. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y)
upełnomocniaj ącą(e) (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny
podpis-imię i nazwisko). Kserokopię pełnomocnictwa dopuszcza się tylko w przypadku
poświadczenia notarialnego.
8. Kserokopie muszą być datowane i poświadczone wpisem ,,za zgodność
z oryginałem" oraz podpisane przez osobę(by) podpisuj ącąfce) ofertę (pieczątka imienna
oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis - imieniem i nazwiskiem).
9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą być
parafowane i datowane przez osoby wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej albo osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a oferta była zabezpieczona
przed dekompletacją.
11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej
w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy,
z adnotacją.
Nazwa (firma) wykonawcy
adres wykonawcy
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
ul. Zdziczów 1
26-900 Kozienice
,,Remont w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach "
Nr sprawy OA.26.1.23.2019
Nie otwierać przed dniem 02.09.2019 r., do godz. 9.00
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego na piśmie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert,
oraz złoży zamienną ofertę oznaczoną dodatkowo jako ,,zmiana" .
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Wszelkie oświadczenia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę
punktów stanowiących sumę punktów otrzymanych w oparciu o poszczególne kryteria
oceny ofert podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
3. Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na Stornie
internetowej.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza, podając
miejsce i termin zawarcia umowy zgodnej załączonym projektem umowy (załącznik nr 6
do zapytania ofertowego).
5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku,
gdy Wykonawca, którego oferta została za najkorzystniejszą , odmówił podpisania umowy
lub gdy podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych
nieprzewidywalnych przyczyn.
6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
Kontakt:V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI.
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
następujące osoby:
Ewa Kwiecińska, tel. (048) 614 66 81, pokój nr 11
e-mail: wako@praca.gov.pl zamówienia pub@pupkozienice.pl
fax. (048)614 66 91
Beata Maj, tel. (048) 614 66 99 wew. 44, pokój 12
e-mail: wako@praca.gov.pl
Numer dokumentu:OA.26.1.23.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: