Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Remont kotła - wymiana podgrzewacza
Organizator:Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC" Spółka Akcyjna
Adres: ul. Żelazna 7, 26-600 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 384-69-41 do 45
E-mail:
Opis:Remont kotła - wymiana podgrzewacza
,Remont kotła WR-25 Nr 3 w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w zakresie wymiany podgrzewacza III ciągu w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy".

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5350000 EURO).
Specyfikacja:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale ,,Ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego. W dziale ,,OBSŁUGA KLIENTA zamieszczony jest REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ".
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 14.07.2020 r. godz. 9.00.
Termin składania:2020-07-14
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zadania - do dnia 15.10.2020 r.
Wadium:3000 zł.
Wymagania:W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania - 88%.
Gwarancja dodatkowa - 12%
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: