Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Remont łazienek publicznych
Organizator:MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w KOŁOBRZEGU
Adres: ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 355 14 03
E-mail:
Opis:Remont łazienek publicznych I piętro
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont 2 sztuk łazienek publicznych na I piętrze w budynku socjalno administracyjnym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Ogólny zakres prac jak poniżej:
a) demontaż okładzin i istniejącego wyposażenia
b) wymiana terakoty wraz z położeniem izolacji poziomej - powierzchnia ok. 28 m2
- PŁYTKA ALA DREWNO CATALEA DESERT CERRAD 17,5X90 cm lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości.
c) wymiana glazury na ścianach do wysokości 2,17 m na powierzchni ok. 98 m2
- PŁYTKA ALA DREWNO CATALEA DESERT CERRAD 17,5X90 cm lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości
- PŁYTKA PRINCE WHITE CERAMIKA KOŃSKIE 60X60cm lub równoważna ow parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości
d) roboty malarskie - malowanie sufitów, ścian oraz ościeżnic - powierzchnia ok. 82 m2
e) montaż wyposażenia łazienek wraz ze skrzydłami drzwiowymi i instalacja oświetlenia
- umywalka 80 cm meblowa biała, Cersanit Iryda K 02-019 lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości .- 4 szt.
- GTV oprawa LED Matis 25W 2000 LM, 3000 K 120OST kwadrat E15130100626 lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 4 szt.
- GTV oprawa LED Oris 13 W 1020 LM ciepły biały 120OST OKIE15130100969 lub równoważna o w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 6 szt.
- gniazdo OSPEL GPH-1RZ/M/00/D Sonata biały moduł klapka E17020300077 lub równoważne w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 2 szt.
- wyłącznik OSPEL LP-1R/M/00 Sonata biały moduł jednobiegunowy E17010100684 lub równoważny w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 2 szt/
- kinkiet nad lustro 14W 1700LM EGLO 96066 Pandella 1 E14020114417 lub równoważny w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 2 szt.
- skrzydło przylgowe POL-SKONE, IMPULS PEŁNE W01, WIĄZ BIELONY V 240, wypełnienie płyta otw.., zamek oszcz., podcięcie wentylacyjne, 100, L/P - 2 szt.
- skrzydło przylgowe POL-SKONE, IMPULS PEŁNE W01, WIĄZ BIELONY V 240, wypełnienie płyta otw., wc, podcięcie wentylacyjne, 90, L/P - 4 szt.
- klamka UNO-R STAL NIERDZEWNA lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 6 szt.
- szyld wc - 4 szt.
- stelaż TECE base 94000 lub równoważny w parametrach dotyczących wymiaru i jakości - 4 szt. - przycisk biały TECE now 92404 lub równoważny w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 4 szt. - miska wc cersanit facile lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości- 4 szt. - deska wc w/p fasile lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 4 szt. - pisuar cersanit apollo lub równoważny w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 2 szt. - przegroda pisuaru cersanit lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 1 szt. - zawór do pisuaru start/stop lub równoważny w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 2 szt. - bateria umywalkowa omnires lub równoważna w parametrach dotyczących koloru, wzoru, wymiaru i jakości - 4 szt.

Szczegóły zawarte zostały w przedmiarze robót oraz wizualizacji załączonej do zapytania ofertowego..

2.Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne materiały.
3. Sugerujemy dokonanie wizji lokalnej celem przedłożenia należycie przygotowanej oferty.
4. Do formularza załączono:
a) Przedmiar robót
b) wizualizacja
c) projekt umowy
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis ,,Remont łazienek publicznych I piętro " lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas (z informacją w temacie e - mail: np .,,Remont łazienek publicznych I piętro") w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2019 r. do godz.10:00.
Termin składania:2019-04-25
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji

Zadanie należy wykonać w następującym terminie:

od dnia podpisania umowy do 14.06.2019.
Wymagania:Kryterium oceny ofert
Np. Cena - 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytm: C= %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
Informacje
1) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
2) Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
4) Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
Kontakt:5) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel. 94 355 14 03, e-mail: m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl
Numer dokumentu:DT.072.1.13.2019.MR
Źródło: Internet i własne
Załączniki: