Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Remont łazienki
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej
Adres: Ul. Osińska 50, 44-240 Żory
Województwo / powiat: śląskie, pow. Żory
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax (32) 4345444
E-mail:
Opis:Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ,,Remont łazienki dla dziewczynek znajdującej się na II piętrze".

Przedmiot zamówienia obejmuje remont łazienki wraz z wymianą instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz zakupem i montażem nowych urządzeń sanitarnych.

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:
1) Wykonać usługę remontu łazienki wraz z wymianą instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz zakupem i montażem nowych urządzeń sanitarnych zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącymi integralną część umowy oraz sztuką budowlaną.
2) Wykonać usługę remontu łazienki wraz z wymianą instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz zakupem i montażem nowych urządzeń sanitarnych zgodnie z przepisami, normami z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. w czynnym obiekcie.
3) Stosować wyłącznie nowe materiały budowlane, dopuszczone do stosowania w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty i certyfikaty, najwyższej jakości z punktu widzenia rodzaju i funkcji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, nieuszkodzone,
4) Zabezpieczyć front robót przed dostępem osób nieupoważnionych,
5) Zabezpieczyć dostawę materiałów przed dostępem osób postronnych,
6) Wykonać prace w sposób nie utrudniający funkcjonowania placówki,
7) Informować Zamawiającego o wszystkich przeszkodach, które miałyby wpływ na terminowe ukończenie prac,
8) Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywanych prac,
9) Zdemontowane materiały przekazać odbiorcy odpadu posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) na koszt Wykonawcy. Przekazanie odpadów należy udokumentować pisemnie.
Specyfikacja:Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godz.ch pracy placówki tj. pn-pt 8:00-15:00, (informacje sekretariat).
Miejsce i termin składania ofert: Sposób złożenia i sporządzenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego Szkoły Podstawowej nr 16 do dnia: 20 lutego 2021 r. do godz. 12:00.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia.
Termin składania:2021-02-20
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie: od 28 czerwca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.
Wymagania:Wykonawca winien wykonać w własnym zakresie i na własny koszt przedmiar robót zawierający szczegółową informację dotyczącą przedmiotu zamówienia, a następnie dołączyć do oferty, który będzie stanowił jego integralną część.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić w złożonej ofercie.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. posiadania sprzętu oraz narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania;
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania tj. pracownikami posiadającymi doświadczenie i umiejętności które są niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania;
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. dysponowania środkami finansowymi niezbędnymi do zakupu materiałów i opłacenia pracowników (jeżeli dotyczy), które to umożliwiają realizację przedmiotowego zadania.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

Zastrzegam, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków bądź blokady środków.

Zaznaczam, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) - na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp.
Kontakt:W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel. 32 4345444 od poniedziałku
do piątku w godzinach: poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: