Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-07
Przedmiot ogłoszenia:Remont łazienki w mieszkaniu
Organizator:Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Adres: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 8959 200, fax. 61 8146 118
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Sprawa: remont łazienki w mieszkaniu nr 1 w budynku komunalnym w Sadach
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie remontu
łazienki w mieszkaniu nr 1 w budynku komunalnym w Sadach przy ulicy Szkolnej 25.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Wydział Obsługi Klienta - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne,
ul. Poznańska 115, 62 - 080 Tarnowo Podgórne.
Termin złożenia oferty: 26.08.2019r. do godz. 18:00.
Forma złożenia oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,nie otwierać przed 26.08.2019r., godz. 18:00"
Ofertę należy
złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania oraz dołączyć kosztorys ofertowy.
Termin składania:2019-08-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: do 31.10.2019r.
Wymagania:Ofertę
proszę przygotować na podstawie załączonego przedmiaru, przeprowadzonej wizji oraz
posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Warunki płatności: Przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do
30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru.
Dodatkowe uwagi: Prace będą prowadzone w zamieszkałym lokalu, w związku z czym
należy to uwzględnić przy wycenie prac.
Gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy.
Kontakt:Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Łukasz Walor - tel. 512 376 722, Agnieszka
Gogolewska - Dorau, tel. 502 235 949.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: